Słowniki pojęć

Pojęcia ogólne

• Rzecznik Ubezpieczonych
ustanowiony prawem rzecznik interesów ubezpieczonych, analizuje relacje ubezpieczonych z firmami ubezpieczeniowymi, publikuje raporty, przyjmuje skargi poszkodowanych, ale nie ma narzędzi bezpośredniego oddziaływania na firmy ubezpieczeniowe; strona internetowa: www.rzu.gov.pl
 
• KNF (Komisja Nadzoru Finansowego)
Komisja Nadzoru Finansowego, organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem kapitałowym, w tym nad rynkiem ubezpieczeń; posiada silną pozycję w stosunku do firm ubezpieczeniowych, jego interwencje są zwykle skuteczne, może nakładać kary na ubezpieczycieli; strona internetowa: www.knf.gov.pl
 
• UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)
powołany prawem urząd zajmujący się wypłatą odszkodowań ofiarom wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych właścicieli pojazdów  oraz nieubezpieczonych rolników; prowadzi ewidencję szkód i ubezpieczeń, nakłada kary na osoby, które nie zawarły obowiązkowego ubezpieczenia; strona internetowa: www.ufg.pl
 
• Ubezpieczyciel
zakład ubezpieczeń lub towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych -  podmiot, który zapewnia ochronę ubezpieczeniową osobom ubezpieczonym, potocznie też firma ubezpieczeniowa
 
• Agent ubezpieczeniowy 
osoba lub firma, która działa w imieniu jednego ubezpieczyciela, w jego imieniu oferuje polisy i zawiera umowy ubezpieczenia z klientami 
 
• Multiagent  ubezpieczeniowy 
agent ubezpieczeniowy, który działa na rzecz więcej niż jednego ubezpieczyciela (tak jak np. Agencja “Ubezpieczenia na Wspólnej”)
 
• Ubezpieczający
osoba, która zawiera umowę ubezpieczenia i zobowiązuje się do zapłacenia składki
 
• Ubezpieczony
osoba, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia, podlegająca ochronie ubezpieczeniowej
 
• Polisa (polisa ubezpieczeniowa)
dowód zawarcia umowy ubezpieczenia
 
• OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia)
bardzo ważny dokument, który łącznie z Kodeksem Cywilnym określa warunki ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych i stanowi integralną część zawieranej umowy  (Ubezpieczający powinien otrzymać OWU wraz z polisą ubezpieczenia)
 
• Odstąpienie od umowy ubezpieczenia
rezygnacja z zawartej już umowy, ubezpieczający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia, jeżeli jest osobą prawną lub w terminie 30 dni, jeżeli jest osobą fizyczną
 
• Suma ubezpieczenia
suma ubezpieczenia jest górną granicą, do której odpowiada ubezpieczyciel, czyli maksymalną wysokością odszkodowania, które może być wypłacone z konkretnego ubezpieczenia; zwykle jest podstawą do wyliczania wysokości składki
 
• Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej, klauzule
zastrzeżenia, dodatkowe regulacje w polisie ubezpieczeniowej, które mogą wyłączać ryzyka z ochrony (wyłączenia) lub ograniczać, rozszerzać czy zmieniać zakres ochrony ubezpieczeniowej (klauzule)
 
• Ubezpieczenie typu All Risk 
określenie stosowane (najcześciej przy ubezpieczeniach nieruchomości od zdarzeń losowych) dla polis obejmujących wszystkie ryzyka (All Risk), jedynie poza tymi ryzykami, które zostały w treści polisy lub OWU jawnie wyłączone (w przeciwieństwie do polis, przy których wymienia się z nazwy te ryzyka, jakie polisa obejmuje)
 
• Ubezpieczenie na sumy stałe
to ubezpieczenie do pełnej wartości mienia. Stosowane np. w ubezpieczeniach nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać pełnej wartości ubezpieczanego mienia, a w razie  zaniżenia jego wartości przez ubezpieczającego, odszkodowanie jest wypłacane w proporcji. 
 
 Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko
to ubezpieczenie do wartości maksymalnej szkody, jaką przewiduje ubezpieczający. Stosowane jest np. w ubezpieczeniach od kradzieży wyposażenia lub towarów. Ubezpieczyciel odpowiada wtedy tylko do tej zadeklarowanej wartości, a po ewentualnej szkodzie ubezpieczenie na pierwsze ryzyko wygasa (stąd nazwa).
 
• Centrum alarmowe
nazwa jednostki organizacyjnej obsługującej polisy danego Ubezpieczyciela, do której zgłasza się szkody lub zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową, zwykle świadczy też usługi pomocowe typu Assistance 
 
• Szkoda
to uszczerbek w majątku poniesiony wbrew woli poszkodowanego, przy czym wyróżnia się:
  • damnum emergenes / strata rzeczywista - zmniejszenie się majątku wskutek wystąpienia szkody,
  • lucrum cessans / utracone korzyści - tj. korzyści jakie poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby szkoda nie wystąpiła
• Szkoda na osobie
śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia
 
• Szkoda w mieniu
uszkodzenie, zniszczenie lub utrata rzeczy ruchomej bądź nieruchomości
 
• Szkoda całkowita
utrata przedmiotu ubezpieczenia lub jego zniszczenie w tak dużym stopniu, że naprawa nie jest ekonomicznie uzasadniona
 
• Odszkodowanie
rekompensata pieniężna za poniesioną szkodę, wypłacana poszkodowanemu przez sprawcę szkody lub przez ubezpieczyciela.
 
• Konsumpcja sumy ubezpieczenia
występuje wtedy, gdy zgodnie z OWU suma ubezpieczenia ulega zmniejszaniu o kwoty wypłaconych z danej polisy odszkodowań
 
• Udział własny (franszyza redukcyjna)
to określona w umowie ubezpieczenia taka część wartości szkody, jaką właściciel pojazdu zobowiązuje się pokryć w sytuacji jej wystąpienia - może być wyrażony procentowo lub kwotowo, może być tez równy zero
 
• Franszyza integralna
jest rozumiana jako próg określonej kwotowo wartości pieniężnej po przekroczeniu której ubezpieczyciel odpowiada za szkodę. Jeżeli rozmiar szkody przekracza daną wartość, wówczas odszkodowanie wypłacane jest w całości. Istotą franszyzy integralnej jest więc wyłączenie z odpowiedzialności szkód poniżej określonej wartości (zwykle zakłady ubezpieczeń wyłączają w ten sposób szkody o niewielkiej wartości)
 
• Regres ubezpieczeniowy
uprawnienie ubezpieczyciela do żądania od sprawcy szkody zwrotu wypłaconego odszkodowania, przysługujące ubezpieczycielowi roszczenie zwrotne
 
• Cesja
przeniesienie praw wynikających z umowy ubezpieczenia, najczęściej spotykamy się z cesjami na rzecz banku, jako zabezpieczenie udzielanego kredytu oraz z cesjami (ograniczonymi do jednorazowej wypłaty odszkodowania) na rzecz warsztatu lub podmiotu dokonującego naprawy szkody (jako ułatwienie w tzw. bezgotówkowym rozliczeniu szkody, np. komuniukacyjnej)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.