Aktualności

VIG: Niskie stopy, niższe zyski

W pierwszym półroczu 2015 r. Vienna Insurance Group osiągnęła skonsolidowany przypis składki w wys. 4,9 mld euro (minus 1,5 proc.), co z wyłączeniem polis ze składką jednorazową stanowiło wzrost o 2,2 procent w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przypis w polskich spółkach VIG spadł o 20,5% do kwoty 449,4 mln euro. Jest to skutek wojny cenowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz konsekwentnego wycofywania się Grupy z produktów ze składką jednorazową.

W obecnym otoczeniu ekonomicznym, Vienna Insurance Group skoncentrowała się na rentownych liniach biznesowych ubezpieczeń majątkowych oraz produktach z regularną składką w ubezpieczeniach na życie, które wykazały się dobrym wzrostem na poziomie 6,3 procent. Ograniczanie produktów ubezpieczeń na życie ze składką jednorazową spowodowane poziomem rentowności tych ubezpieczeń doprowadziło do redukcji tego obszaru o 15,7 procent.

- Mamy powody do zadowolenia z kierunku, w jakim biznes rozwija się w bieżącym roku finansowym: Grupa VIG podjęła kroki w kierunku ekspansji na obiecujące rynki krajów bałtyckich. Nasz doskonały rating został potwierdzony ponownie potwierdzając równocześnie naszą stabilność, a poprawa ważnego kluczowego wskaźnika efektywności, jakim jest wskaźnik zespolony  demonstruje, że działalność ubezpieczeniową Grupy charakteryzuje wysoka rentowność. To szczególnie ważne w otoczeniu niskich stóp procentowych - powiedział Peter Hagen, CEO Vienna Insurance Group.    

Wszystkie kraje i segmenty działalności ponownie przyczyniły się do uzyskania dodatnich wyników. Kraje zaliczane do rynków pozostałych wniosły szczególnie duży wkład – zysk w wysokości 30,9 mln euro (wzrost o 11,5 procent). Udział regionu Europy Środkowowschodniej (CEE) w zysku Grupy (przed opodatkowaniem) wzrósł ponownie w I połowie 2015 roku – do 67 procent.

Osiągnięty w omawianym okresie zysk (przed opodatkowaniem), w wysokości 250,5 mln euro, mieścił się oczekiwanym przedziale wartości, na co miał silny wpływ spadek rentowności lokat. Te kształtowały się pod wpływem historycznie niskiego poziomu stóp procentowych, powodującego m.in. konieczność utworzenia rezerw na zobowiązania pracownicze w Austrii.

Vienna Insurance Group obniżyła swój wskaźnik zespolony (po reasekuracji) o 1,2 punktów procentowych. Jego doskonały poziom 95,9 procent był najlepszą wartością odnotowaną na przestrzeni ostatnich pięciu okresów porównawczych.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku, Vienna Insurance Group utrzymywała lokaty w wysokości 31,3 mld euro (w tym środki pieniężne i ich ekwiwalenty). Grupa osiągnęła przychody z lokat w wysokości 524,5 mln euro, co odpowiadało spadkowi o 7,2 procent spowodowanemu niskim poziomem stóp procentowych.

Rating A+ ze stabilną perspektywąAgencja ratingowa Standard & Poor’s ponownie potwierdziła swój rating na poziomie A+ ze stabilną perspektywą. Oznacza to, że VIG pozostaje spółką o najwyższym ratingu w ramach indeksu ATX. Agencja podkreśliła doskonałą pozycję konkurencyjną  VIG, jako lidera rynkowego w Austrii i Europie Środkowowschodniej, jej zdywersyfikowany we wszystkich liniach biznesowych portfel oraz jej strategię wielokanałowej dystrybucji produktów. Doskonała baza kapitałowa Grupy przewyższyła benchmark, jaki agencja S&P przyjęty dla ratingów AAA w roku 2014.     

W Austrii, zdrowy wzrost na poziomie 3,0 procent, jaki osiągnęła  spółka Wiener Städtische w ubezpieczeniach majątkowych zrekompensował spadek przypisu składki odnotowany przez Donau Versicherung we Włoszech. W ubezpieczeniach na życie, Vienna Insurance Group działała powściągliwie w obszarze produktów ze składką jednorazową. Łącznie, miał miejsce 2,3-proc. spadek w składce wygenerowanej przez austriackie spółki Grupy. Ich wskaźnik zespolony uległ w I połowie 2015 roku znaczącej poprawie, o ponad 3 punkty procentowe – do poziomu 96,6 procent.

Rentowne rynki regionu CEE generują  około 167 mln euro
Spółki Grupy w Czechach wniosły najwyższy wkład w zysk Grupy (przed opodatkowaniem) w I połowie 2015 roku. Kooperativa, ČPP oraz PČS łącznie wygenerowały 88,1 mln euro, co odpowiada wzrostowi na poziomie 2,7 procent. Składki z ubezpieczeń majątkowych utrzymywały się na stabilnym poziomie, a dystrybucja w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych wykazała szczególnie wysoką efektywność. W ubezpieczeniach życiowych, spółki w Czechach również działały powściągliwie w obszarze produktów ze składką jednorazową, z uwagi na niskie stopy procentowe, co zmniejszyło przypis składki. Wskaźnik zespolony ponownie ukształtował się na doskonałym poziomie 89,8 procent.

Spółki Grupy na Słowacji osiągnęły w I połowie 2015 roku niewielki wzrost składki przypisanej. Szczególną skutecznością w dystrybucji wykazała się sieć oddziałów miejscowego banku, podmiotu zależnego Erste Group – składki wygenerowane przez PSLSP wzrosły dynamicznie o 19,5 procent. Zysk (przed opodatkowaniem) wzrósł o 2,0 procent do poziomu 26,2 mln euro, a wskaźnik zespolony ukształtował się na poziomie 95,6 procent.

W Polsce Vienna Insurance Group uzyskała przypis składki w wysokości 449,4 mln euro (spadek o 20.5 procent). Segment ubezpieczeń komunikacyjnych cechowała intensywna konkurencja cenowa, co spowodowało spadek średniej składki, w szczególności w produktach ubezpieczenia flot pojazdów i leasingu. Kierując się polityką ubezpieczeniową skoncentrowaną na rentowność, Grupa VIG akceptowała utratę składki w segmencie ubezpieczeń majątkowych. W ubezpieczeniach na życie, ponownie celowo obniżono ekspozycję na niskomarżowe, krótkoterminowe produkty ze składką jednorazową. Po wyłączeniu produktów ze składką jednorazową, łączny przypis składki wzrósł o 10,3 procent. Zysk (przed opodatkowaniem) to 28,2 mln euro, a wskaźnik zespolony utrzymał się na poziomie 96,8 procent.

Składki i wyniki osiągnięte w Rumunii nadal kształtowały się pod wpływem systematycznie wdrażanego procesu restrukturyzacji – w I połowie 2015 roku spółki Grupy odnotowały znaczącej skali przyrost składki, o 17,6 procent. Pozytywny wzrost osiągnięto w ubezpieczeniach życiowych i majątkowych. Zysk (przed opodatkowaniem) wzrósł do 3,5 mln euro. Wskaźnik zespolony poprawił się ponownie o ok. 5 punktów procentowych i znalazł się na poziomie nieznacznie przewyższającym 100 procent.

W krajach składających się na region rynków pozostałych, spółki Grupy odnotowały w pierwszych 6 miesiącach bieżącego roku rekordowe wyniki. Zysk (przed opodatkowaniem) wzrósł o 11.5 procent w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, do 30,9 mln euro. Serbia, Bułgaria oraz region krajów bałtyckich poprawiły wynik finansowy szczególnie skutecznie. Wskaźnik zespolony poprawił się ponownie i ukształtował się w I połowie 2015 roku na poziomie 96,6 procent.

Szczególnie zadowalający był znaczący 18,4-proc. wzrost, dzięki czemu wartość zgromadzonych składek osiągnęła poziom 668,6 mln euro. Przykładowo, spółki Grupy w Bułgarii, na Węgrzech, w Serbii, Albanii, Turcji i krajach bałtyckich osiągnęły dwucyfrowe wskaźniki wzrostu.

Kraje bałtyckie okazały się w ostatnim czasie atrakcyjnym  rynkiem wzrostowym Vienna Insurance Group. Ogólne warunki ekonomiczne są solidne i stabilne, a prognozy rynkowe bardzo pozytywne i obiecujące. Wszystkie trzy kraje bałtyckie weszły też do strefy euro.

Spółka VIG specjalizująca się w ubezpieczeniach na życie, Compensa Life SE prowadzi działalność na terenie Estonii, Łotwy i Litwy z dobrym skutkiem, rozwijając się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Przejęcie przez Compensa Life SE firmy Finsaltas, największego dystrybutora produktów ubezpieczeniowych na Litwie, stanowi kolejny krok w kierunku uzyskania pozycji przodującego dostawcy ubezpieczeń na życie w tym regionie.

Vienna Insurance Group zamierza tu także promować w przyszłości swoją działalność w obszarze ubezpieczeń majątkowych, dotychczas obsługiwaną przez spółkę Compensa z Polski. Nowoutworzona spółka Compensa Non-Life na Litwie uzyskała już licencję, a specjalista z zakresu ubezpieczeń majątkowych Baltikums AAS został przejęty na Łotwie. Po uzyskaniu wszelkich wymaganych zgód na tę akwizycję, Vienna Insurance Group pozyska łącznie ok. 7,5 procent rynku ubezpieczeniowego krajów bałtyckich.

(AW, źródło: VIG)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.