Aktualności

UKNF znów interweniuje w sprawie adekwatności składek

Po ponad 3,5 roku od poprzedniej interwencji Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) ponownie wystąpił do ubezpieczycieli w sprawie adekwatności składki w komunikacyjnych ubezpieczeniach OC. Analiza nadzoru wykazała bowiem, że mimo dodatniego wyniku technicznego całego segmentu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm.) większość zakładów oferujących te ubezpieczenia notuje straty.

Poprzednia interwencja UKNF miała miejsce 28 września 2015 r., w czasach, gdy na rynku komunikacyjnym miała miejsce ostra wojna cenowa. W piśmie sygn. DNU/606/6/2/1/AW/2015* nadzór ostrzegł m.in., że kondycja w gr. 3 i 10 działu II zagraża wypłacalności towarzystw oferujących te produkty, a zwłaszcza tych, dla których komunikacyjne polisy OC i AC stanowią istotny element prowadzonej działalności.

KNF przedstawiła zakładom szereg zaleceń w zakresie podjęcia pilnych działań w celu poprawy sytuacji, ostrzegając jednocześnie, że w razie braku efektów może sięgnąć nie tylko po sankcje finansowe w stosunku do firmy, jej zarządu czy też prokurentów, ale też cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie jednej lub więcej grup ubezpieczeń. Interwencja odniosła skutek.

„Pozytywnym efektem podjętych przez zakłady ubezpieczeń działań było wykazanie ogółem zarówno w 2017 roku, jak i w 2018 roku zysku technicznego w ubezpieczeniach grupy 10, podczas gdy według stanu na koniec 2016 roku zakłady ubezpieczeń wykazały ogółem stratę techniczną. Średnia arytmetyczna składki na ryzyko w grupie 10, liczona jako iloraz składki przypisanej brutto do liczby ryzyk ubezpieczonych w okresie sprawozdawczym (na podstawie danych zawartych w dodatkowych sprawozdaniach finansowych i statystycznych oraz sprawozdaniach statystycznych KNF-02), wynosiła natomiast 475 zł w 2016 roku, 461 zł w 2017 roku, zaś na koniec 2018 roku wyniosła 455 zł, a średnia ważona udziałem składki przypisanej danego zakładu ubezpieczeń w składce przypisanej w ubezpieczeniach grupy 10 wynosiła w latach 2016–2018 odpowiednio 456 zł, 527 zł i 518 zł” – wskazuje najnowsze stanowisko UKNF.

Konieczny przegląd taryf i zniżekJednocześnie nadzór zwrócił uwagę, że mimo podjętych działań, których efektem był uzyskany na koniec 2018 r. dodatni wynik techniczny w całym segmencie OC ppm., większość zakładów (14) nadal wykazuje stratę techniczną w gr. 10. Dlatego UKNF jest zdania, że zakłady muszą kontynuować działania, które zapewnią w długim okresie adekwatność składki dla komunikacyjnych ubezpieczeń AC i OC – a zwłaszcza tych ostatnich. W opinii Urzędu towarzystwa powinny dokonać przeglądu dotychczasowych działań. Wśród najważniejszych z nich nadzór wymienił przegląd i ewentualne zmiany taryf składek adekwatnie do aktualnie ponoszonego ryzyka i kosztów w poszczególnych segmentach sprzedaży, zwłaszcza flotowym, dealerskim, pojazdów ciężarowych, uwzględnienie w kalkulacji taryf wniosków z analizy adekwatności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (szczególnie rezerwy IBNR),  kosztów związanych ze zmianami w sposobie likwidacji szkód (skutków orzecznictwa w sprawach dotyczących roszczeń z umów ubezpieczenia i implementacji wytycznych KNF, zwłaszcza dotyczących likwidacji szkód, odnoszących się m. in. do refundacji wynajmu aut zastępczych, wypłat zadośćuczynień, wysokości przyznawanych rent, zasad ustalania odszkodowań z tytułu szkód w pojeździe mechanicznym).

UKNF chce również, aby zakłady dokonały przeglądu w zakresie stosowanych systemów zniżek/zwyżek składki ubezpieczeniowej, w tym uprawnień do stosowania zniżek pozataryfowych na wybranych poziomach sieci sprzedaży,  zasadności i skali zniżek/zwyżek stosowanych w przypadku jednorazowej bądź ratalnej płatności składek oraz wprowadzenia składki minimalnej w celu ograniczenia skutków kumulacji wielu zniżek. Urząd zaleca też dokonywanie systematycznych kontroli prawidłowości stosowania taryf i szkodowości na poszczególnych poziomach sieci sprzedaży i w poszczególnych kanałach dystrybucji oraz podejmowanie adekwatnych do wyników analiz działań (np. zaostrzenie polityki prowizyjnej, zmiana lub rozwiązywanie umów agencyjnych), a także kontroli prawidłowości dystrybucji ubezpieczeń, w tym m.in. ustawowych przesłanek umożliwiających sprzedaż OC komisowych. UKNF chce też, aby zakłady przeprowadziły analizę potrzeby wprowadzenia dokładniejszej segmentacji pojazdów, nowych parametrów oceny ryzyka, zmian OWU oraz zbudowały lub zrewidowały modele matematyczne stosowane do wyceny ryzyka ubezpieczeniowego albo służące do ofertowania.

Likwidacja szkód do poprawyInne zalecenia to: bieżące i efektywne wykorzystywanie informacji dotyczącej rzeczywistej historii polisowej oraz historii szkodowej klientów (np. bazy UFG) z jej uwzględnieniem w procesie przyznawania zniżek, systematyczny monitoring wskaźników szkodowości oraz kosztów w poszczególnych segmentach i kanałach dystrybucji wraz z dostosowywaniem taryf, prowizji i uprawnień do akceptacji ryzyk do wniosków z niego płynących, bieżąca analiza przebiegu szkodowości flot i ścisła współpraca z ich właścicielami w celu ograniczenia szkodowości. Nadzór zalecił też zakładom, aby prowadziły okresowe kontrole jakości procesu likwidacji szkód, w tym efektywności pracy likwidatorów i poziomu ich wynagrodzeń i wykorzystywały wnioski z tych kontroli (np. zaostrzając politykę wynagrodzeń poprzez wprowadzenie kryterium oceny liczby skarg na proces likwidacji, ponownie otwartych szkód czy przegranych procesów sądowych). UKNF chce również, aby zakłady rozważyły podjęcie mediacji z osobami dochodzącymi roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia na etapie przedsądowym, w celu ograniczania kosztów postępowań sądowych, a także wprowadziły do planu audytu wewnętrznego zadania dotyczącego oceny procesu taryfikacji składek oraz badania ich adekwatności.

Nadzór oczekuje, iż ubezpieczyciele będą prowadzić stały monitoring i weryfikację podejmowanych działań, co w jego opinii przyczyni się do adekwatności składek w stosunku do zobowiązań z umów ubezpieczenia oraz kosztów wykonywanej działalności ubezpieczeniowej. Dodatkowo UKNF zwróci się do towarzystw o przekazanie wyników analiz podjętych działań zakładów oraz informacji o planowanych. Urząd zapowiedział, że pod koniec roku zostanie przeprowadzona przez niego ankieta komunikacyjna obejmująca lata 2017-2018 oraz I połowę 2019 r.

***

http://www.gu.com.pl/...
AM, news@gu.com.pl
(źródło: KNF)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.