Aktualności

Senat: Projekt ustawy o PPK odesłany do komisji

24 października w Senacie odbyła się dyskusja nad projektem ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Proponowane przepisy zostały skierowane do komisji.

W trakcie dyskusji do projektu zostało zgłoszonych kilka wniosków mniejszości o charakterze legislacyjnym. Senator Jan Rulewski jako sprawozdawca mniejszości Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zaproponował m.in. rozszerzenie art. 2 ust. 1 pkt 18 definiującego „osoby zatrudnione” o lit. f dodającą do listy tych osób posłów i senatorów. - Ustawa nie obejmuje posłów i senatorów, choć płacimy składki i uzupełniamy budżet, nawet w większym stopniu niż np. ci, którzy podpisują umowę o dzieło – tłumaczył senator.

Jan Rulewski zwrócił również uwagę, że ustawa nie rozstrzyga jednoznacznie, czy można kontynuować oszczędzanie w ramach PPK powyżej sześćdziesiątego roku życia. – W gruncie rzeczy jej filozofia zamyka się na sześćdziesiątym roku życia. – stwierdził. Dlatego też propozycja mniejszości zakłada, aby po art. 105 dodać art. 105a. Miałby on brzmieć „Art. 105a. 1. Uczestnik PPK, będący osobą zatrudnioną, po ukończeniu 60. roku życia może kontynuować gromadzenie środków w PPK, na zasadach określonych w ustawie. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot zatrudniający może finansować wpłatę podstawową oraz wpłatę dodatkową na zasadach określonych w pisemnej umowie zawartej z uczestnikiem PPK. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw pracy, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przekazuje uczestnikowi PPK, za pośrednictwem PFR, kwotę dopłaty rocznej w celu zaewidencjonowania jej na rachunku PPK uczestnika PPK, który uzyskał do niej prawo”. Druga propozycja zakłada nadanie art. 105a. następującego brzmienia: „Uczestnik PPK, będący osobą zatrudnioną, po ukończeniu 60. roku życia może kontynuować gromadzenie środków w PPK, na zasadach określonych w ustawie”.

Mniejszość zgłosiła też wniosek dotyczący waloryzacji kwoty wpłaty powitalnej i dopłaty rocznej. Chodzi o dodanie w art. 31 ustępu 7 o procentowym wzroście minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym była przeprowadzona waloryzacja.

W związku ze zgłoszeniem poprawek marszałek Bogdan Borusewicz zdecydował o przesłaniu projektu do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Głosowanie nad aktem ma odbyć się pod koniec posiedzenia Senatu (26 października).

Uchwalona 4 października przez Sejm ustawa tworzy ramy prawne funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych – powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania skierowanego do ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. PPK mają umożliwić gromadzenie długoterminowych oszczędności, wypłacanych po zakończeniu aktywności zawodowej. W tym celu przewiduje się m.in. utworzenie pracowniczych programów kapitałowych (PPK) przez wszystkie podmioty zatrudniające dla wszystkich osób, za które odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne oraz ustanowienie minimalnej wysokości wpłat podstawowych do PPK finansowanych w wysokości 2% wynagrodzenia brutto po stronie uczestnika i 1,5% po stronie zatrudniającej.

Przepisy wprowadzające Plany mają zacząć wchodzić w życie od 1 lipca przyszłego roku. Środki zgromadzone w programie przez uczestnika systemu Planów będą stanowić jego prywatną własność i zostaną wypłacone po osiągnięciu przez niego 60. roku życia.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.