Aktualności

Sejm zajmie się ustawą ubezpieczeniową i o ochronie konkurencji

Dziś rozpoczyna się 97. posiedzenie Sejmu. Podczas zaplanowanych na cztery dni obrad posłowie będą dyskutować nad dwoma projektami ustaw o szczególnym znaczeniu dla rynku ubezpieczeniowego.

21 lipca w Izbie Niższej odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje zakazują oferowania konsumentom usług finansowych nieadekwatnych do potrzeb nabywcy oraz w sposób nieadekwatny do charakteru powyższych usług. Nowela wprowadza też decyzje tymczasowe, wzorowane na postępowaniach w sprawie praktyk ograniczających konkurencję. Jeszcze w toku postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, decyzja tymczasowa zobowiąże przedsiębiorcę do zaniechania określonych działań.

W myśl nowych przepisów UOKiK będzie mógł również wyrazić swój pogląd w indywidualnej sprawie przed sądem powszechnym, jeśli przemawia za tym interes publiczny. Regulacje zapewniają też UOKiK możliwość publikowania bezpłatnych komunikatów i ostrzeżeń w publicznym radiu i telewizji.

We wprowadzonym przez nowelę nowym modelu kontroli postanowień wzorców umów to prezes UOKiK w decyzji administracyjnej będzie rozstrzygał o niedozwolonym charakterze postanowienia wzorca umowy i zakazywał jego dalszego wykorzystywania. Szef Urzędu zyska też uprawnienie do określenia środków usunięcia skutków naruszenia zakazu stosowania postanowień niedozwolonych, nakazując np. poinformowanie konsumentów będących stronami umów o uznaniu klauzuli za niedozwoloną. Nowelizacja przewiduje również, że decyzje UOKiK, uznające postanowienie za niedozwolone, będą miały skutek tylko w stosunku do przedsiębiorcy, który je stosuje.

Ustawa przewiduje 6-miesięczne vacatio legis.

Implementacja Solvency IIZ kolei na czwartek 23 lipca zaplanowano pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Regulacja zawarte w akcie wdrażają do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 listopada 2009 r. (Wypłacalność II), regulujące zagadnienia związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Główną zmianą, jaką skutkować będzie nowa ustawa, będzie wprowadzenie nowego systemu wypłacalności ubezpieczycieli i reasekuratorów, w którym odchodzi się od ujmowania jej jedynie w aspekcie ilościowo określonych wymogów kapitałowych, a kładzie się nacisk na powiązanie tych ostatnich z rzeczywistym ryzykiem, na jakie narażony jest ubezpieczyciel i reasekurator. Ponadto ustawa wprowadza określenie zasad tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do celów wypłacalności, a także podstawowych obowiązków ubezpieczycieli w zakresie tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do celów sprawozdawczości finansowej.

Ratalne prowizje agentówDodatkowo nowe regulacje zawierają rozwiązania o charakterze prokonsumenckim, stanowiące odpowiedź na zdiagnozowane w ostatnich latach zjawiska na lokalnym rynku ubezpieczeniowym. W projekcie znalazły się zapisy, których efektem ma być wzmocnienie praw osób ubezpieczonych w umowach na cudzy rachunek, w szczególności w umowach grupowych. Akt wprowadza m.in. obowiązek zapewnienia ubezpieczonemu informacji o warunkach umowy oraz przekazania ubezpieczonym, a także jego spadkobiercom, informacji związanych z przebiegiem postępowania likwidacyjnego. Nowe regulacje zobowiązują też towarzystwa do przeprowadzenia analizy potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego przed zawarciem przez nich polisy inwestycyjnej. Ponadto klienci zyskają możliwość odstąpienia od umów ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym w dłuższym terminie (60 dni od otrzymania informacji określonych w ustawie) i mniejszym kosztem (maksymalna opłata za przedterminowe rozwiązanie umowy ma wynieść nie więcej niż 4% wpłaconych składek). Zapis ten dotyczyć ma polis zawartych po dniu wejścia w życie ustawy. Jak informowała wcześniej „Gazeta Wyborcza”, podczas procedowania aktu w Sejmie posłowie mają wprowadzić do niego poprawki wychodzące naprzeciw posiadaczom polis inwestycyjnych zawartych przed wejściem w życie nowych przepisów. Ustawa odnosi się również do prowizji pośredników za sprzedaż polis inwestycyjnych. Regulacje stanowią, że w przypadku takich ubezpieczeń towarzystwa w odniesieniu do wynagrodzenia agentów powinny kierować się zasadą równomiernego rozłożenia w czasie wydatków z tego tytułu. W przypadku umów trwających dłużej niż 5 lat prowizje powinny być rozłożone na okres wynoszący minimum 60 miesięcy. Z kolei w przypadku umów krótszych niż pięć lat regulacje mówią jedynie o równomiernym rozłożeniu w czasie bez wyznaczania ram okresowych.

Prawa instytucji, która… znikaAkt umożliwia też pozasądowe rozstrzyganie przez Rzecznika Ubezpieczonych sporów między konsumentami a ubezpieczycielami dotyczących wspomnianych powyżej polis. Ten zapis został utrzymany w projekcie, mimo że od kilkunastu dni w Senacie jest już ustawa zastępująca RzU instytucją Rzecznika Finansowego. Projekt przewiduje również zniesienie obligatoryjnej przynależności ubezpieczycieli do Polskiej Izby Ubezpieczeń. Na mocy ustawy nowe, szersze uprawnienia zyska też Komisja Nadzoru Finansowego. KNF będzie miała możliwość m.in. zakazu lub ograniczenia wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży niektórych polis inwestycyjnych albo rodzaju działalności finansowej lub praktyki ubezpieczyciela. Komisja będzie też mogła wydawać rekomendacje w zakresie niezbędnym do realizacji wytycznych i zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, a także w celu m.in. zapobieżenia naruszeniu interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia. Nadzór zyska też uprawnienia do kontroli działalności oddziałów zagranicznych ubezpieczycieli i reasekuratorów z Unii Europejskiej.
Ustawa ma wejść w życie od początku 2016 r.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.