Aktualności

Sejm: Ustawa dystrybucyjna i ubezpieczeniowa zaakceptowane przez Komisję

13 grudnia, podczas drugiego dnia 54. posiedzenia Sejmu odbyła się debata nad sprawozdaniem z prac Komisji Finansów Publicznych nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw. Wszystkie kluby poselskie zadeklarowały poparcie dla noweli, która ze względu na zgłoszone do niej poprawki wróciła do KFB. Ta zaakceptowała zmiany w projekcie. Na tym samym posiedzeniu Komisja przyjęła też poprawki Senatu do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Nowela ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przygotowana przez Ministerstwo Finansów stanowi odpowiedź na opinię Komisji Europejskiej z 17 maja tego roku, wskazującą na brak implementacji do polskiego porządku prawnego poszczególnych przepisów dyrektyw Wypłacalność II i Omnibus II*. Przepisy zawarte w projekcie dotyczą: wykonywania działalności przez wewnętrzne zakłady ubezpieczeń oraz reasekuracji, zawierania przez krajowe zakłady ubezpieczeń umów koasekuracji dużych ryzyk, umiejscowionych na terytorium innych państw Unii Europejskiej, a także zawierania przez zagraniczne ZU umów koasekuracji dużych ryzyk, umiejscowionych na terytorium Polski.

Ponadto nowela dotyczy możliwości wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zakazu lub ograniczenia swobodnego rozporządzania aktywami umiejscowionymi na terytorium Polski przez zagraniczny zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład reasekuracji z państwa członkowskiego UE, wykonujący działalność w naszym kraju przez oddział lub na zasadzie swobody świadczenia usług.

Akt wprowadza także zmiany w ustawie o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz ustawie o obligacjach, polegające m.in. na ustaleniu minimalnej wartości nominalnej obligacji podporządkowanej na poziomie 400 tys. zł w przypadku jej emisji (m.in. przez banki krajowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe czy zakłady ubezpieczeń)

Podczas debaty wszystkie kluby poselskie zadeklarowały poparcie dla projektu. Występujący w imieniu klubu PiS Janusz Szewczak zaproponował poprawki do art. 1 i 5 noweli. Pierwsza z nich dotyczy uzupełnienia art. 1 o pkt 9a „w art. 366 uchyla się ust. 5”. Z kolei druga poprawka zakładała nadanie pkt 2 art. 5 następującego brzmienia „Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 9a, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia”. – Celem poprawek jest rezygnacja z obowiązku przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego przez zakłady ubezpieczeń dokumentów zawierających kluczowe informacje w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Powyższy obowiązek stanowi realizację opcji narodowej przewidzianej w rozporządzeniu unijnym. Jednakże celem zapewnienia równych zasad prowadzenia działalności polskim zakładom ubezpieczeń z zasadami dla zakładów zagranicznych proponuje się właśnie rezygnację z tej nadregulacji unijnej – tłumaczył poseł.

Ze względu na zgłoszone poprawki projekt trafił do Komisji Finansów Publicznych. Ta większością głosów (22 za, 7 przeciw) przyjęła przedstawione jej propozycje (poparcie dla nich zadeklarował goszczący na posiedzeniu Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń). Na tym samym posiedzeniu KFB przyjęła też projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, uwzględniający pięć poprawek wprowadzonych do niego przez Senat. Dotyczą one zmian o charakterze redakcyjnym oraz merytorycznym (art. 94, art. 110 oraz dodanie art. 101a i art. 108a). ). Poprawki odnoszą się do katalogu przesłanek cofnięcia zezwolenia na prowadzenie platformy aukcyjnej przez spółkę prowadzącą rynek regulowany do przepisów rozporządzenia Komisji UE nr 1031/2010 oraz zasad obowiązujących spółki prowadzące rynek regulowany, a także regulowany i alternatywny system obrotu w zakresie upubliczniania informacji, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń zostanie przedstawione 14 grudnia. Posłem sprawozdawcą będzie Janusz Szewczak. Głosowanie odbędzie się tego samego dnia lub następnego.

***

*Artykuł opisujący szczegóły opinii KE i zawartości projektu ukazał się w „Gazecie Ubezpieczeniowej” nr 34 z datą wydawniczą 22 sierpnia.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.