Aktualności

PZU: Rośnie przypis, rosną koszty

W I półroczu 2015 roku Grupa PZU sprzedała ubezpieczenia o rekordowej wartości 9,13 mld złotych. To o 8,2% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku ubezpieczyciel odnotował zysk netto ponad 1,3 mld złotych. Spółka utrzymała także wysoki zwrot z kapitałów własnych – wskaźnik ROE wyniósł 21,1%. 30 czerwca 2015 roku zatwierdzono wypłatę dywidendy z zysku za 2014 rok w wysokości 30 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy przypada na 30 września 2015. Wyniki stawiają PZU w gronie najbardziej dochodowych instytucji w kraju i Europie. Co nie zmienia faktu, że największy polski ubezpieczyciel musi się zmagać z wahaniami rentowności, rosnącymi kosztami i niskimi zyskami z inwestycji.

- Na ocenie pierwszego półrocza mocno zaważył II kwartał, który nie pozwolił osiągnąć dobrych wyników z inwestycji. Spadek cen obligacji na polskim rynku oraz słaba kondycja warszawskiej giełdy to główne czynniki, które miały wpływ na taką sytuację. W biznesie ubezpieczeniowym nie pomagał natomiast wzrost szkodowości w polisach komunikacyjnych. Udało się jednocześnie w ujęciu kwartalnym znacznie poprawić rentowność w ubezpieczeniach grupowych. Grupa PZU wypracowała ponadmiliardowy zysk, utrzymała wysoki zwrot z kapitałów własnych, a także osiągnęła rekordowy przypis składki brutto. Świadczy to o umiejętnym wyczuciu zmieniającego się rynku oraz odpowiednim dopasowaniu produktów do wymagań klientów. Ważnym momentem w I półroczu było wejście Grupy PZU w sektor bankowy poprzez nabycie kontrolnego pakietu akcji Alior Banku. To przemyślana i perspektywiczna decyzja, która pomoże wykorzystać wszystkie przewagi konkurencyjne Grupy PZU. Rozwój zarządzania aktywami, konsekwentna budowa sieci placówek opieki medycznej to kolejne elementy działań podejmowanych w myśl nowej strategii PZU 3.0. Jej celem jest zapewnienie Grupie PZU pozycji lidera w trzech kluczowych obszarach: ubezpieczeń, zdrowia i inwestycji – powiedział Przemysław Dąbrowski, CFO PZU SA.

Wpływ na działalność Grupy PZU w pierwszym półroczu 2015 roku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku miały:

wzrost składki przypisanej brutto uzyskany dzięki rozwojowi działalności na rynkach zagranicznych, składce pozyskanej przez Link4 oraz rozwój ubezpieczeń grupowych ochronnych;pogorszenie rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych w porównaniu do I półrocza 2014 roku o 144,1 mln zł. Spadek związany głównie ze wzrostem szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych;wyraźny wzrost rentowności w II kw. 2015 vs I kw. 2015 w segmencie ub. grupowych i indywidualnie kontynuowanych. Jednak w ujęciu półrocznym odnotowano spadek rentowności o 115,5 mln zł r/r z wyłączeniem efektu konwersji głównie na skutek wzrostu szkodowości z tytułu wyższej śmiertelności w produktach ochronnych;niższy wynik netto z działalności inwestycyjnej związany ze wzrostem rentowności obligacji skarbowych częściowo skompensowanym lepszymi wynikami na instrumentach kapitałowych i pochodnych;realizacja działań prorozwojowych mających na celu wdrożenie strategii PZU 3.0.
Na porównywalność wyników rok do roku wpłynęło również rozszerzenie działalności w Polsce i krajach bałtyckich w 2014 roku. W ubiegłym roku przejęte spółki kontrybuowały do wyniku Grupy PZU od momentu nabycia (pierwsza z przejętych spółek AAS Balta począwszy od 30 czerwca 2014 roku) podczas gdy w wynikach bieżącego roku ujmowane są od dnia 1 stycznia, przyczyniając się do wyższych względem 2014 roku poziomów poszczególnych pozycji wyniku oraz aktywów i pasywów.

SkładkiSkładki przypisane brutto po pierwszym półroczu 2015 roku wyniosły 9 126,5 mln zł i były o 8,2% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost dotyczył przede wszystkim: składki z tytułu ubezpieczeń na życie opłacanej regularnie (głównie dzięki rozwojowi ubezpieczeń grupowych i kontynuowanych ochronnych, składce pozyskanej w ubezpieczeniach zdrowotnych, wyższym średnim wpłatom na rachunki w IKE, a także wysokiej sprzedaży indywidualnych produktów ochronnych), składki z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych (głównie efektem rozpoznania w 2015 roku składki pozyskanej przez Link4), składki z tytułu ubezpieczeń od ognia i szkód majątkowych (przede wszystkim w ubezpieczeniach mieszkaniowych) oraz składki pozyskanej za granicą.

Działalność inwestycyjnaW I półroczu 2015 roku wynik netto z działalności inwestycyjnej Grupy PZU wyniósł 1 057,8 mln zł wobec 1 370,5 mln zł w analogicznym okresie 2014 roku (spadek o 22,8%). Niższy wynik I półrocza  to głównie efekt wzrostów rentowności polskich obligacji skarbowych na całej długości krzywej dochodowości wobec spadków w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Powyższy spadek wyniku został częściowo skompensowany przez wzrost wyceny instrumentów kapitałowych na rynkach finansowych oraz lepsze wyniki osiągnięte na instrumentach pochodnych w analizowanym okresie 2015 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Odszkodowania i świadczeniaW I półroczu 2015 roku wartość netto odszkodowań i świadczeń oraz przyrostu stanu rezerw Grupy PZU wyniosła 6 mld złotych. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wartość odszkodowań łącznie ze zmianą stanu rezerw była wyższa o 10,9%. Czynnikami, które wpłynęły na taką sytuację były: wzrost portfela ubezpieczeń grupowych ochronnych, w tym zdrowotnych przy wyższej szkodowości; wyższa sprzedaż i dochody z działalności lokacyjnej w indywidualnych produktach typu unit-linked oraz wyższa szkodowość w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Z kolei, na spadek odszkodowań i świadczeń netto w I półroczu wpływ miało obniżenie poziomu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach kontynuowanych (na skutek zmiany możliwych indeksacji sum ubezpieczenia począwszy od 2016 roku w ramach corocznego procesu ustalania  ich zasad) oraz niższa szkodowość w grupie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej ogólnej i szkód powodowanych żywiołami w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych.
KosztyW I półroczu 2015 roku koszty akwizycji wyniosły 1 130,8 mln zł i wzrosły o 9,1% w stosunku do poziomu z 2014 roku. Przyrost ten wynikał głównie ze wzrostu pośrednich kosztów akwizycji w segmencie klienta masowego, wysokiej nowej sprzedaży produktów indywidualnych ochronnych i dosprzedaży ubezpieczeń dodatkowych do ubezpieczeń kontynuowanych oraz rozpoczęcia konsolidacji zakupionych w 2014 roku spółek ubezpieczeniowych. Równocześnie na spadek pozycji kosztów akwizycji wpłynął wyższy poziom kosztów odraczanych w czasie.

Wzrost kosztów administracyjnych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 17,1%  (do poziomu 822,1 mln zł) wynikał z włączenia do wyników Grupy PZU kosztów administracyjnych ponoszonych przez nowo nabyte spółki ubezpieczeniowe oraz z wyższych kosztów związanych z wdrożeniem strategii PZU 3.0.

ZyskZysk netto w I półroczu 2015 roku w stosunku do I półrocza 2014 roku był mniejszy o 23,2% i wyniósł 1 321,5 mln. Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych[1] wynik netto spadł o 23,8% względem ubiegłego roku.

O spadku zadecydowało w szczególności pogorszenie rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych (głównie na skutek wzrostu szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych), spadek rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych, a także niższe dochody z działalności inwestycyjnej związane ze wzrostem rentowności polskich obligacji skarbowych.

WskaźnikiSkonsolidowane kapitały własne według MSSF na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiły 11 853,1 mln zł wobec 13 167,6 mln zł na koniec 2014 roku (spadek o 10,0%). Zmiana wynikała w szczególności z podziału zysku za 2014 rok, w tym przeznaczeniu 2 590,6 mln zł na wypłatę dywidendy. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku wyniósł 21,1% i był niższy o 6,4 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
(AW, źródło: PZU)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.