Aktualności

PZU: Rekordowy rok 2017

Największy polski ubezpieczyciel zamknął ubiegły rok rekordowym zyskiem w kwocie 4,3 mld zł. Składka przypisana brutto wzrosła o 13%, osiągając poziom 22,8 mld zł. PZU zwiększył również udział w rynku zarówno majątkowym, jak i życiowym. Wszystko to przy spadku wskaźnika kosztów administracyjnych spółek ubezpieczeniowych do poziomu 7% i rosnącej rentowności (wskaźnik mieszany 89,3%, a więc o 5,7 p.p. mniej, niż przed rokiem).

– To był znakomity rok dla PZU. Znaczący wkład w wyniki Grupy miały banki, zwłaszcza Pekao SA, dzięki nabyciu którego nasze aktywa przekroczyły 317 mld zł. Z rentownością kapitałów powyżej 21% oraz pokryciem kapitałowym istotnie powyżej 200% PZU jest jedną z najbardziej dochodowych i stabilnych spółek ubezpieczeniowych na świecie – powiedział Paweł Surówka, prezes PZU SA.

– Tak dobre wyniki za rok 2017 są solidnym fundamentem dla ambitnych celów, które Grupa postawiła sobie w ramach strategii #nowePZU. Realizując tę strategię, chcemy zapewnić, by PZU stało się liderem w zakresie nowych technologii, w tym telematyki, rozwiązań mobilnych, sztucznej inteligencji i pracy na bazach danych. Siła finansowa PZU, ciągłe dążenie do udoskonalania produktów, dbałość o konsumentów oraz zaangażowanie społeczne powoduje, że 22 miliony naszych klientów może nas polegać – mówi Paweł Surówka, prezes PZU SA.

Zapytany o planowany poziom cen ubezpieczeń komunikacyjnych w 2018 r., prezes Surówka zapowiedział, że PZU nie zamierza uczestniczyć w wojnie cenowej, której powrót jest coraz bardziej prawdopodobny.

Ubezpieczenia– Grupa PZU już drugi rok z rzędu zanotowała ponadprzeciętny, dwucyfrowy (+13,0%) wzrost przypisu składki. Jednocześnie liczba czynnych polis w OC komunikacyjnym wzrosła o 0,2 mln do 9,1 mln. Pozytywnie do wyniku Grupy kontrybuował wynik inwestycyjny, który wzrósł o 52,4%, do 1 855 mld zł (z wyłączeniem działalności bankowej), będący rezultatem m.in. znaczącej poprawy na portfelach akcyjnych, jak również pozyskania wysokomarżowych ekspozycji korporacyjnych. Zgodnie z założeniami strategicznymi, wzrost wolumenów przypisu składki realizowany był w warunkach wysokiej dyscypliny kosztowej (wskaźnik kosztów administracyjnych segmentów ubezpieczeniowych w Polsce spadł o 1,1 p.p. r/r do 7%) oraz dbałości o jakość pozyskiwanych ryzyk do portfela. Wskaźnik COR zmalał o 5,6 p.p. r/r, do 89,3%. W rezultacie skonsolidowany wynik Grupy wzrósł o 78,3% r/r, do 4,2 mld zł. Tak dobra rentowność, przy mocno rosnącym portfelu, to potwierdzenie wysokiej sprawności operacyjnej i poprawy efektywności struktur zarządzania w zakresie wykorzystania skali biznesu. Cieszy także utrzymanie rentowności ubezpieczeń na życie w polisach grupowych i indywidualnie kontynuowanych powyżej 20%. Na porównywalność danych r/r przyczyniło się również rozpoczęcie konsolidacji banku Pekao od dnia 7 czerwca 2017 roku – mówi Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU.

ZdrowieNa koniec 2017 roku klienci PZU Zdrowie mogli korzystać z usług medycznych oferowanych w ponad 2000 placówek w 500 miastach (lekarze o 140 specjalizacjach). PZU Zdrowie to także ponad 60 własnych placówek, współpracujących z 1200 lekarzami (w 2017 r. został nabyty Revimed sp. z o.o. i NZOZ Trzebinia).

– Obszar zdrowotny jest jedną z najszybciej rozwijających się linii biznesowych Grupy PZU. Tylko w 2017 roku przychody wzrosły o ponad 25%, do 456 mln zł, a liczba klientów przekroczyła 1,5 mln.  Poprawie uległa marża EBITDA, która wzrosła o 1 p.p., do 8,2%. Z optymizmem oceniamy osiągnięcie 1 miliarda przychodów w biznesie zdrowotnym w trakcie realizacji strategii #nowePZU dzięki wykorzystaniu pełnego potencjału bazy klientów Grupy PZU, rozwojowi produktów ubezpieczeniowo-zdrowotnych i aktywizacji sieci sprzedaży. W długim terminie przewagę konkurencyjną będziemy budować w oparciu o nowoczesne procesy obsługi pacjenta, uwzględniające najlepsze praktyki rynkowe, innowacyjne rozwiązania technologiczne i medyczne oraz wysokie standardy jakości obsługi, w tym opiekę VIP. Kontynuowany będzie również rozwój sieci placówek własnych, m.in. poprzez projekty greenfield i M&A – dodaje Roman Pałac, prezes PZU Życie.

Rating / Emisja obligacji– Potwierdzeniem wiarygodności finansowej PZU było podwyższenie przez agencję S&P Global Ratings, w dniu 27 października 2017, perspektywy ratingowej PZU z negatywnej do stabilnej. Jednocześnie rating siły finansowej PZU pozostał na poziomie A-. Jest to jedna z najwyższych możliwych ocen dla polskiej spółki. 30 czerwca 2017 r. sfinalizowaliśmy największą w historii emisję obligacji podporządkowanych (w polskich złotych) w sektorze finansowym w Polsce, będącą jednocześnie pierwszą emisją w kraju zgodną z wymogami regulacji Solvency II. Dobra kondycja Grupy PZU pozwoliła nam na emisję przy  korzystnych warunkach, tj. 180 p.b. marży ponad stawkę WIBOR6M – dodaje Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU.

Szczegółowe podsumowanie wyników PZU w 2017 rokuPozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy PZU w 2017 roku miały w szczególności:

- wzrost składki przypisanej brutto w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych zarówno w segmencie klienta masowego, jak i korporacyjnego głównie w konsekwencji wzrostu średniej składki i liczby ubezpieczeń oraz w ubezpieczeniach indywidualnych na życie, w szczególności produktów unit-linked w kanale bankowym;
- wysoka rentowność portfela ubezpieczeń komunikacyjnych oraz wzrost wyników w ubezpieczeniach majątkowych segmentu masowego, co głównie związane jest z niższą szkodowością w ubezpieczeniach rolnych (w poprzednim roku liczne szkody spowodowane siłami natury – negatywne skutki przezimowań);
- lepsze wyniki w segmencie działalności bankowej w związku z wysokim poziomem sprzedaży przez Alior Bank produktów kredytowych wsparte korzystną koniunkturą gospodarczą;
- wyższe dochody z działalności lokacyjnej, w szczególności na skutek lepszej koniunktury na GPW (w tym wyższej wyceny pakietu akcji Grupy Azoty).


Negatywnie na wyniki w tym okresie wpłynęły:- niższa rentowność w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych majątkowych, głównie w grupie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych ze względu na zgłoszenie kilku szkód o wysokiej wartości jednostkowej;
- spadek rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych (r/r), jako efekt wyższej szkodowości produktów ochronnych związanej ze wzrostem częstości zgonów w I kwartale 2017 roku (potwierdzony danymi GUS o śmiertelności w całej populacji) oraz braku jednorazowego czynnika z 2016 roku dotyczącego aktualizacji założeń co do przyszłych wypłat świadczeń stosowanych do kalkulacji rezerw.

Na porównywalność wyników oraz sumy bilansowej r/r w sposób istotny wpłynęło rozpoczęcie konsolidacji Pekao w czerwcu 2017 roku. W wyniku tej transakcji doszło do przekształcenia Grupy PZU z grupy ubezpieczeniowej w finansową. Suma bilansowa wzrosła głównie z tego tytułu o ponad 192 mld zł względem analogicznego okresu ubiegłego roku (do poziomu 317 mld zł), a udziały niekontrolujące osiągnęły wartość 23 mld zł (stan na 31 grudnia 2017 roku). Pekao kontrybuował do wyniku operacyjnego Grupy PZU kwotą 1 502 mln zł oraz wyniku segmentu działalności bankowej kwotą 1 750 mln zł od momentu rozpoczęcia konsolidacji w czerwcu 2017 roku.

SkładkiPo 2017 roku Grupa PZU zebrała 22 847 mln zł składki brutto, czyli o 13% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jest to w znacznej mierze rezultatem wyższej sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych w obu segmentach (+1,6 mld zł). O 490 mln zł wzrosła też składka w segmencie ubezpieczeń indywidualnych, głównie dzięki wyższej sprzedaży produktów unit-linked w kanale bankowym. Ponadto wzrost przypisu składki o 234 mln zł zanotowały spółki zagraniczne.
Po uwzględnieniu udziału reasekuratorów i zmiany stanu rezerw składki, składka zarobiona netto wyniosła 21 354 mln zł i była o 14,7% wyższa niż w 2016 roku.

Odszkodowania i  świadczeniaPo 2017 roku wartość netto odszkodowań i świadczeń oraz przyrostu rezerw Grupy PZU wyniosła 14 941 mln zł, tj. wzrost o 17,3% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, co ma związek m.in. ze zwiększeniem skali działalności. Wzrost dotyczył w szczególności grupy ubezpieczeń szkód powodowanych żywiołami, indywidualnych produktów unit-linked w kanale bancassurance oraz ubezpieczeń komunikacyjnych.

Koszty administracyjne i akwizycjiKoszty administracyjne Grupy w 2017 roku ukształtowały się na poziomie 5 364 mln zł, względem 2 923 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku. Wzrost wynikał w głównej mierze z rozpoczęcia konsolidacji Pekao oraz połączenia (4 listopada 2016 roku) Alior Bank z wydzieloną działalnością BPH. Koszty administracyjne segmentu bankowego wzrosły o 2 464 mln zł. Jednocześnie koszty administracyjne w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce ukształtowały się na poziomie niższym o 10 mln zł względem roku ubiegłego. Ich zmiana wynikała ze spadku kosztów działalności projektowej częściowo kompensowanego wyższymi kosztami w ubezpieczeniach bancassurance wskutek zmiany zasad wynagradzania ubezpieczających w umowach grupowych.

Koszty akwizycji w 2017 roku wzrosły o 288 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten był w szczególności rezultatem wyższej sprzedaży w segmencie klienta masowego i korporacyjnego.

InwestycjeW 2017 roku wynik netto na działalności inwestycyjnej (1) Grupy PZU wyniósł 8 502 mln zł, wobec 3 511 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku (wzrost o 142,2%). Wyższy wynik w 2017 roku to przede wszystkim efekt wzrostu dochodów z lokat wygenerowanych na działalności bankowej w związku z rozpoczęciem konsolidacji Pekao, a także lepszy wynik na notowanych instrumentach kapitałowych, w szczególności ze względu na poprawę koniunktury na GPW (głównie wyższa wycena pakietu akcji Grupy Azoty z portfela aktywów długoterminowych) oraz pozyskanie wysokomarżowych ekspozycji do portfela długu korporacyjnego. Dochody z działalności inwestycyjnej, z wyłączeniem działalności bankowej oraz po uwzględnieniu kosztów odsetkowych, wzrosły o 52,4%, do 1 855 mln zł.


ZyskW 2017 roku Grupa PZU uzyskała wynik brutto na poziomie 5526 mln zł, wobec 2988 mln zł w poprzednim roku (wzrost o 84,9%). Zysk netto osiągnął poziom 4233 mln zł i był wyższy o 1859 mln zł od wyniku z 2016 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 2910 mln zł, wobec 1935 mln zł w 2016 roku (wzrost o 50,4%).
Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych, wynik netto wzrósł o 97,5% względem ubiegłego roku(2). Zysk z działalności operacyjnej za 2017 rok wyniósł 5510 mln zł i był wyższy o 2519 mln zł w stosunku do wyniku za 2016 rok.


Kapitał własnyW 2017 roku skonsolidowane kapitały własne osiągnęły wartość 37 601 mln zł i ukształtowały się na poziomie wyższym w porównaniu do końca 2016 roku (wzrost o 120,1%).  Wzrost skonsolidowanych kapitałów własnych związany jest ze wzrostem udziałów niekontrolujących, które głównie w związku z rozpoczęciem konsolidacji Pekao w czerwcu 2017 roku osiągnęły wartość 22 979 mln zł. Kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominującej wzrosły o 1624 mln zł względem końca poprzedniego roku – efekt wyniku netto przypisanego jednostce dominującej wypracowanego w 2017 roku częściowo skompensowany podziałem zysku za 2016 rok, w tym przeznaczenia na wypłatę dywidendy 1209 mln zł.

ROEW 2017 roku zwrot z kapitałów własnych przypadający jednostce dominującej ukształtował się na poziomie 21,1% . Wskaźnik ROE był o 6,2 p.p. wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, głównie z uwagi na poprawę wyników działalności ubezpieczeniowej oraz inwestycyjnej.

Wypłacalność wg Solvency IIWedług stanu na koniec III kwartału 2017 roku, po finalizacji transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao, wskaźnik wypłacalności (liczony wg formuły standardowej Solvency II) wyniósł 237% i pozostał powyżej średniego wskaźnika wypłacalności dla grup ubezpieczeniowych w Europie.

***

(1) Wynik netto na działalności inwestycyjnej obejmuje przychody netto z inwestycji, wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji oraz zmianę netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej.

(2) Zdarzenia jednorazowe obejmują: efekt konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P., wyższy niż średnia z ostatnich 3 lat poziom szkód powodowanych zjawiskami atmosferycznymi (nawałnice) oraz w okresie porównywalnym wyższe niż średnia z ostatnich 3 lat odszkodowania w ubezpieczeniach rolnych, aktualizację założeń co do przyszłych wypłat stosowanych do kalkulacji rezerw, zysk z tytułu okazyjnego nabycia wydzielonej części banku BPH, koszt rezerwy restrukturyzacyjnej w Alior Bank.
(AW, źródło: PZU)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.