Aktualności

Prawo: Różny stopień realizacji postulatów branży ubezpieczeniowej

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) opublikował informację dotyczącą statusu realizacji prac nad rekomendacjami zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w odniesieniu do listy barier określonych w raporcie końcowym komórki. Spora część rekomendacji została zgłoszona przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU).

Wśród rekomendacji zgłoszonych przez PIU znalazły się między innymi dotyczące uproszczenia dostępu sektora ubezpieczeniowego do zbiorów danych referencyjnych (PESEL, CEK, ZUS, KRUS, PIP i NFZ). Według Izby, taki dostęp pozwoliłby na obniżenie stawek w umowach ubezpieczenia i poprawę bezpieczeństwa procesów ubezpieczeniowych. Rekomendacje dotyczące poszczególnych baz znajdują się w różnych fazach realizacji.

Z informacji przedstawionej przez UKNF wynika, że kwestię dostępu do CEK ma rozwiązać nowelizacja Prawa o ruchu drogowym z dnia 27 czerwca 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 1260). W art. 100ah ust. 1 pkt. 21 zakłada ona prawo zakładu ubezpieczeń do dostępu do danych w CEK w zakresie niezbędnym do wykonywania uprawnień określonych w art. 43 UO, UFG i PBUK, co PIU uważa za dobre działanie ustawodawcy, niwelujące barierę. Do końca obecnego kwartału projekt zostanie przesłany do uzgodnień międzyresortowych. W zakresie bazy PESEL powołany w PIU zespół ds. digitalizacji procesów w sektorze ubezpieczeń analizuje faktyczne bariery prawne, techniczne i organizacyjne dostępu do tego rejestru. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem propozycji przepisów, które mają zakończyć się w przyszłym kwartale.

Z kolei zgłaszając postulat dotyczący dostępu do bazy NFZ, PIU wskazywała na problem związany z bazowaniem przez towarzystwa na „papierowych” zgodach klientów na weryfikację informacji o procesie leczenia w placówkach podległych NFZ. Rozwiązaniem tego problemu jest częściowe uwzględnienie w ramach prac legislacyjnych nad zmianą przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (UDUiR) wprowadzających ustawę o ochronie danych osobowych, postulatu branży dotyczącego zniesienia pisemności zgód.

Będzie dostęp do danych z ZUS i KRUS?Zespół ds. digitalizacji Izby wypracował też propozycje rozwiązań legislacyjnych zakładających dostęp zakładów ubezpieczeń do danych ZUS. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem propozycji przepisów rozszerzających krąg podmiotów wymienionych w art. 50 ust. 3 o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 42 ust. 1 UDUiR. Zespół wystąpi też do Ministerstwa Finansów (MF) w sprawie wskazania w UDUiR zakładów ubezpieczeń jako podmiotów uprawnionych do elektronicznego wnioskowania o potwierdzenie danych gromadzonych przez KRUS (m.in. dane adresowe, fakt orzeczenia niezdolności do pracy w rolnictwie czy fakt sporządzenia protokołu wypadku przy pracy w rolnictwie). Zapytania takie mogłyby być kierowane tylko w sytuacji posiadania przez ubezpieczyciela interesu faktycznego i zgody osoby, której dane dotyczą. W obu przypadkach przewidywanym terminem realizacji prac jest przyszły kwartał. Natomiast w obecnym zaczną się prace nad uwzględnieniem postulatu sektora ubezpieczeniowego dotyczącego dostępu do bazy PIP.

Certyfikaty podpisów już niedługoPIU chciała też, aby w ramach prac nad projektem rozporządzania w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępnienia informacji z tego rejestru (art. 54 ust. 10 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń) MF dokonało zmian w zakresie nieelastycznych postanowień dotyczących stosowania certyfikatów podpisów przy autoryzacji czynności ubezpieczeniowych. Ze względu na stosunkowo krótki okres obowiązywania w/w ustawy prace nad w/w rozporządzeniem dopiero ruszą i wówczas powstanie możliwość realizacji rekomendacji.

Wciąż nierozstrzygnięta pozostaje kwestia postulatu PIU dotyczącego możliwości automatycznego odczytywania danych na dowodach rejestracyjnych pojazdów w kodzie polowym 2D Aztec. Izba oczekuje odpowiedzi na swoje pisma wysłane w tej sprawie do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Wkrótce decyzja ws. archiwizowania dokumentacjiW II kwartale tego roku zapadnie zaś decyzja w sprawie postulowanego przez samorząd ubezpieczycieli umożliwienia przechowywania dokumentów papierowych i ich odpowiedników cyfrowych dotyczących umów ubezpieczenia w archiwach zakładów przez okres 20 lat. Taka koncepcja zakładająca nowelizację UDUiR była analizowana przez resort cyfryzacji podczas prac nad implementacją RODO. Jednak z dyskusji prowadzonej od początku ub.r. przez PIU z Ministerstwem Cyfryzacji (MC) i resortem finansów wynika, iż kwestia ta nie powinna być związana z wdrożeniem Rozporządzenia tylko procedowana w odrębnym trybie. Oba ministerstwa zajęły też identyczne stanowisko odnośnie wniosku Izby, aby w trakcie prac nad implementacją RODO dokonać zmian art. 35 ust. 2 pkt. 25, umożliwiających przekazywanie tajemnicy ubezpieczeniowej w ramach podoutsourcingu. Dlatego również i ta rekomendacja będzie procedowana w odrębnym trybie.

„Tak” dla ułatwień podatkowychZrealizowany został natomiast postulat PIU dotyczący uwzględnienia przez MF postulatów dokonania zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w celu doprecyzowania przepisów lub wydanie przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów (MRiF) interpretacji ogólnej wyjaśniającej występujące wątpliwości. Na ten postulat ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz. U. poz. 2201). Wprowadziła ona kolejne korzystne dla podatników CIT zmiany w zasadach rozliczania ulgi B+R, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Z kolei w przypadku wnioskowanego przez Izbę podjęcia przez MC prac związanych z umożliwieniem instytucjom finansowym pozyskiwania w sposób zautomatyzowany informacji z urzędów skarbowych uznano, że resort nie ma właściwości, aby zajmować się tą barierą. Dlatego MF zadeklarowało przekierowanie prośby do odpowiedniej jednostki Krajowej Administracji Skarbowej w celu ustosunkowania się co do właściwości. Ze strony PIU rozmowy z KAS będzie prowadzić zespół ds. digitalizacji procesów w sektorze ubezpieczeń. Obecnie wraz z Komisją ds. przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej PIU analizuje on możliwości zmiany podstawy prawnej do przyszłej wymiany informacji z jednoczesną gwarancją zapewnienia tajemnicy ubezpieczeniowej. Prace nad tym obszarem mają zakończyć się w II kw. tego roku.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.