Aktualności

KNF: Ubiegłoroczne kontrole wykazały szereg nieprawidłowości

Na koniec ubiegłego roku w elektronicznym rejestrze agentów ubezpieczeniowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego wpisanych było ponad 250 tys. agentów ubezpieczeniowych oraz osób wykonujących czynności agencyjne (OWCA), zaś w rejestrze brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych – ponad 1,4 tys. brokerów. W 2017 roku KNF przeprowadziła też ponad 50 czynności kontrolnych dotyczących ubezpieczycieli, agentów i brokerów. W ich wyniku zidentyfikowała szereg nieprawidłowości – podał nadzór w sprawozdaniu z działalności w 2017 roku.

Z opublikowanego 23 kwietnia dokumentu wynika, że z końcem 2017 r. w rejestrze agencyjnym wpisanych było 31 873 agentów ubezpieczeniowych oraz 233 402 osoby wykonujące czynności agencyjne (OWCA). Z kolei w rejestrze brokerskim zarejestrowanych było 1374 brokerów ubezpieczeniowych i 49 reasekuracyjnych. W sprawozdaniu podano ponadto, iż w ub.r. z pierwszego z rejestrów wykreślono 4574 agentów i 32 437 OWCA. Ponadto dokonano 104 969 czynności polegających na rejestracji wniosków o wpis do rejestru, o zmianę danych objętych wpisem oraz wykreślenie z rejestru.

KNF wprowadziła też 81 110 zmian dotyczących danych agentów i 389 272 zmiany dotyczące osób wykonujących czynności agencyjne. Zarejestrowano również 30 podmiotów wykonujących czynności agencyjne przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wobec których przepisy prawa przewidują uproszczenia w uzyskaniu uprawnień. W tej grupie znalazło się:
9 banków prowadzących działalność agencyjną poprzez osoby zobowiązane do ukończenia szkolenia jedynie w zakresie ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczeń zakładu ubezpieczeń, z którymi współpracują zarejestrowane podmioty, informacji o taryfach, zasadach obliczania składek oraz o rozliczeniach ilościowo-wartościowych z tytułu zawieranych umów ubezpieczenia i inkasa składek.21 przedsiębiorców, którzy na podstawie umowy zawartej z zakładem majątkowym wykonują działalność agencyjną jako uzupełniającą do podstawowej działalności gospodarczej (jeżeli ta pierwsza pozostaje w bezpośrednim związku z podstawową działalnością przedsiębiorcy, nie wymaga szczegółowej wiedzy w zakresie ubezpieczeń oraz czas trwania umowy ubezpieczenia nie przekracza 12 miesięcy).

Z kolei w rejestrze brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych dokonano 2701 zmian danych objętych wpisem, obejmujących: zmiany danych osobowych i adresowych brokerów, zmiany w zarządach, zmiany dotyczące osób wykonujących czynności brokerskie oraz zmiany dotyczące ochrony w zakresie OC.

W minionym roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała łącznie 85 zezwoleń na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji, w tym 46 zezwoleń osobom fizycznym oraz 39 zezwoleń osobom prawnym. Jednocześnie KNF prowadziła 29 postępowań w sprawie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji – wszystkie na wniosek strony.

Kontrole agentów i brokerówKomisja podała także, iż w ub.r. przeprowadziła 13 kontroli zakładów ubezpieczeń, których celem było sprawdzenie prawidłowości prowadzenia działalności agencyjnej zakładów w zakresie korzystania z usług agentów ubezpieczeniowych. Komisja sprawdzała przede wszystkim przestrzeganie przez agentów wymogu wykonywania czynności agencyjnych przez osoby fizyczne spełniające ustawowe wymogi oraz przestrzeganie przez agentów obowiązujących przepisów prawa w prowadzonej działalności, prawidłowość zawierania umów agencyjnych oraz skargi składanych na agentów.

Nadzór przeprowadził również 14 kontroli w miejscu prowadzenia działalności brokerskiej. W dziesięciu przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, w efekcie których wydano zalecenia w celu ich usunięcia i dostosowania działalności do przepisów prawa. Kontroli poddano przede wszystkim: umowy zawierane z zakładami ubezpieczeń, zawieranie lub doprowadzanie do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywanie czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczenie w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również organizowanie i nadzorowanie czynności brokerskich. Najczęstszymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku kontroli było prowadzenie działalności brokerskiej z naruszeniem art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 24 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 5 oraz art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, brak lub nieterminowe składanie do KNF wniosków o dokonanie zmian treści wpisu w rejestrze brokerów na skutek zaistniałych zmian danych objętych wpisem do niego (art. 46 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym) czy niezgodność treści porozumień dotyczących sposobu wzajemnego rozliczania się z tytułu wykonywania czynności brokerskich z przepisami prawa.

Szereg nieprawidłowości w zakładach ubezpieczeńW ubezpieczeniowej części sprawozdania KNF poinformowała także, iż w ub.r. przeprowadziła czynności kontrolne w 23 towarzystwach (11 życiowych i 12 majątkowych). W ich ramach odbyło się 14 kontroli oraz 11 wizyt nadzorczych (5 kontroli i 8 wizyt nadzorczych w firmach z działu I oraz 9 kontroli i 3 wizyty nadzorcze w firmach z działu II), przy czym w jednym zakładzie życiowym przeprowadzono zarówno kontrolę, jak i wizytę nadzorczą, natomiast w drugim – dwie wizyty nadzorcze. Wszystkie postępowania kontrolne miały charakter problemowy i obejmowały swym zakresem od jednego do trzech zagadnień. Czynności prowadzono w zakresie m.in. procesów likwidacji szkód/spełniania świadczeń, wykonywania umów ubezpieczenia przez zakład ubezpieczeń czy kosztów akwizycji. Komisja kontynuowała też kontrole związane z weryfikacją wdrożenia wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Wśród najczęstszych nieprawidłowości zidentyfikowanych przez KNF w toku czynności kontrolnych wymieniono m.in.: nieprawidłowe wykonywanie czynności w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych z OC ppm (dokonywanie wypłaty/odmowy wypłaty odszkodowań z opóźnieniem, naruszenie obowiązków informacyjnych), naruszenie interesów uprawnionych z umów ubezpieczenia OC poprzez brak przekazywania uprawnionym kalkulacji kosztów naprawy, uzasadnienia celowości zastosowanej przy wycenie wartości pojazdu korekty oraz wysokości tej korekty, uzasadnienia dla zastosowania oraz wysokości zastosowanych korekt uznaniowych w kalkulacji kosztów naprawy, niepoinformowanie o zasadach refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego, naruszenie interesów ubezpieczających poprzez prowadzenie działalności z naruszeniem zawartych umów ubezpieczenia z UFK w zakresie dokonywania wypłaty wartości wykupu czy brak wyceny aktywów i zobowiązań dla celów wypłacalności według wartości godziwej.

12 decyzji w sprawie prezesówW sprawozdaniu odnotowano także, iż w ub.r. nadzór wydał 31 decyzji dotyczących wyrażenia zgody na powołanie członków zarządu zakładów ubezpieczeń i reasekuracji (12 decyzji w sprawie powołania prezesa zarządu, a 19 – członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem). W 15 takich sprawach postępowanie zakończyło się umorzeniem na wniosek strony, ponadto KNF wydała dwie decyzje o umorzeniu postępowania zainicjowanego wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Komisja wydała też jedną decyzję w przedmiocie braku sprzeciwu wobec powiadomienia o planie połączenia dwóch krajowych zakładów ubezpieczeń.

Zagraniczni ubezpieczycieleZe sprawozdania wynika również, że na koniec ubiegłego roku notyfikację na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w Polsce w ramach swobody świadczenia usług posiadało 685 zakładów ubezpieczeń z państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, natomiast 28 zakładów, z czego jeden reasekuracji było notyfikowanych w formie oddziału. Podczas minionych 12 miesięcy do nadzoru wpłynęło 29 zawiadomień zagranicznych ubezpieczycieli o zamiarze wykonywania działalności ubezpieczeniowej na zasadzie działalności transgranicznej (w tym 2 zawiadomienia od ubezpieczycieli z UE dotyczące zamiaru utworzenia oddziału w Polsce na podstawie swobody przedsiębiorczości). Dodatkowo 12 unijnych zakładów notyfikowało zamiar zmiany zakresu działalności w Polsce w ramach swobody świadczenia usług, a 11 zaprzestało jej prowadzenia. KNF otrzymała 17 zawiadomień dotyczących zakładów z UE w zakresie zgłoszenia zamiaru przeniesienia lub przejęcia portfela ubezpieczeń w całości lub w części oraz 3 zawiadomienia dotyczące połączenia notyfikowanych zakładów działających w Polsce w ramach swobody świadczenia usług.

Pełne sprawozdanie jest dostępne pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/...
AM, news@gu.com.pl
(źródło: KNF)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.