Aktualności

Grupa PZU: Rekordowe przypisy, wysoki zysk

Dzięki rekordowemu przypisowi w drugim kwartale tego roku (6,05 mld zł) Grupa PZU zakończyła pierwszą połowę roku najlepszym półrocznym wynikiem sprzedażowym w historii. Przez 6 miesięcy zakład zebrał 11,88 mld zł. Mocno w górę poszedł również skonsolidowany zysk netto.

- Drugi kwartał 2018 roku był rekordowy pod względem sprzedaży. Pozyskaliśmy 6,1 mld zł składki przypisanej brutto, co jest najlepszym osiągnięciem w historii PZU. Również w ujęciu półrocznym uzyskany wynik był rekordowy i wyniósł 11,9 mld zł – powiedział Paweł Surówka, prezes PZU SA. – W kolejnych kwartałach będziemy konsekwentnie realizować ambitne cele zawarte w strategii Nowe PZU. Rozwijając główne obszary biznesowe: ubezpieczenia, bankowość, inwestycje i usługi w zakresie ochrony zdrowia – wspieramy je nowoczesnymi technologiami, m.in. sztuczną inteligencją, telematyką, aplikacjami mobilnymi i Big Data. Nasze działania są kluczowe dla budowy długoterminowej wartości Grupy PZU, jak i dla osiągnięcia zysku przypadającego w formie dywidendy dla akcjonariuszy w kolejnych latach. Jeszcze w tym roku wypłacimy 2,5 zł na akcję z zysku za 2017 r, co oznacza wzrost o 78,6% w porównaniu do poprzedniego roku – dodał.

SkładkiW I połowie 2018 r. Grupa PZU zebrała 11,88 mld zł składek brutto*, o 2,4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (11,61 mld zł). Wzrost nastąpił głównie w obrębie ubezpieczeń komunikacyjnych oraz w konsekwencji zawarcia kilku umów o wysokiej wartości jednostkowej. Dodatkowym impulsem była wyższa sprzedaż w spółkach zagranicznych. Po uwzględnieniu udziału reasekuratorów i zmiany stanu rezerw składki, składka zarobiona netto wyniosła 11,05 mld zł i była o 6,8% wyższa niż po I poł. 2017 r. (10,35 mld zł). W samym II kwartale składka brutto wzrosła o 3,6% r/r, do poziomu 6050 mln zł, natomiast składka zarobiona netto o 6,1% r/r, do 5596 mln zł.

Według informacji zawartych w skonsolidowanym raporcie półrocznym Grupy PZU, majątkowy PZU SA* zebrał 6955 mln zł składek – o 3,71% więcej niż przed rokiem (6706 mln zł). Z kolei PZU Życie legitymowało się półrocznym przypisem składki na poziomie 4152 mln zł. Był to rezultat o 2,12% niższy od odnotowanego na koniec czerwca ub.r. (4242 mln zł).


- Według ostatnich dostępnych danych, na koniec I kwartału 2018 roku udział PZU w rynku ubezpieczeń na życie ze składką okresową wyniósł 45,9%, co jest rekordową wartością w historii PZU Życie. Urośliśmy o 0,4% r/r, natomiast nasza konkurencja zanotowała ujemną dynamikę na poziomie -0,8% r/r. – podkreślił Roman Pałac, prezes PZU Życie. – Jednym z głównych czynników kontrybuujących do tego wzrostu był dynamiczny rozwój portfela ubezpieczeń zdrowotnych, gdzie liczba umów na koniec I półrocza 2018 r. wyniosła 1,6 mln. Do tego rozwoju szczególne przyczyniły się działania m.in. w obszarze customer experience, czyli na linii kontaktu klienta z PZU. W ramach podjętych inicjatyw wdrożyliśmy np. rozwiązania pozwalające na umawianie wizyt lekarskich przez internet – dodał.

Odszkodowania i świadczenia W I półroczu odszkodowania i świadczenia netto (z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych) osiągnęły wartość 7345 mln zł i ukształtowały się na poziomie o 1,8% wyższym od ubiegłorocznego (7214 mln zł). Grupa wyjaśniła, że na ów wzrost – widoczny głównie w „komunikacji”, zarówno masowej, jak i korporacyjnej – wpłynęło doszacowanie w I kw. rezerwy na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za ból spowodowany stanem wegetatywnym osoby bliskiej poszkodowanej w wypadku. Innym czynnikiem wzrostu była zwiększona liczba roszczeń w masowych ubezpieczeniach rolnych. To skutek ujemnych skutków przezimowań oraz nawalnych opadów deszczu i gradu odnotowanych w II kwartale tego roku. W tym okresie wartość zaspokojonych roszczeń wyniosła 3719 mln zł (+6,1% r/r).

Koszty Koszty akwizycji wzrosły o 107 mln zł r/r. Był to w głównej mierze efekt wyższych bezpośrednich kosztów akwizycji w segmencie klienta masowego i korporacyjnego będących konsekwencją rosnącego portfela oraz zmiany miksu produktowego. Tylko w II kw. koszty akwizycji wzrosły o 50 mln zł r/r. Z kolei koszty administracyjne Grupy PZU ukształtowały się na poziomie 3342 mln zł, względem 2036 mln zł przed rokiem. Wzrost wynikał w głównej mierze z rozpoczęcia konsolidacji Pekao (koszty administracyjne segmentu działalności bankowej wzrosły o 1304 mln zł). W samym II kw. koszty administracyjne sięgnęły 1727 mln zł (1174 mln zł rok wcześniej). W tym koszty administracyjne segmentu działalności bankowej wzrosły o około 500 mln zł w związku z rozpoczęciem konsolidacji Pekao.

Działalność inwestycyjnaPółroczny wynik netto na działalności inwestycyjnej** z uwzględnieniem kosztów odsetkowych wyniósł 4264 mln zł. Rok wcześniej było to 2607 mln zł (+63,6%). Grupa wyjaśnia, że wzrost jest głównie efektem rozpoczęcia konsolidacji Pekao od czerwca 2017 roku. Wyłączając wpływ działalności bankowej, półroczny wynik netto na działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem kosztów odsetkowych wyniósł 468 mln zł i był niższy niż w ubiegłym roku o 619 mln zł. To skutek niższego wyniku na notowanych instrumentach kapitałowych (w szczególności ze względu na gorszą koniunkturę na GPW) oraz słabsze o 327 mln zł r/r wyniki z działalności inwestycyjnej na portfelu aktywów na pokrycie produktów inwestycyjnych (bez wpływu na łączny wynik netto Grupy PZU).

ZyskSkonsolidowany półroczny zysk netto Grupy PZU osiągnął poziom 2358 mln zł i był wyższy o 38,3% od wyniku z końca czerwca ub.r. (1705 mln zł). W II kwartale 2018 roku zysk netto wyniósł 1304 mln zł, wobec 718 mln zł roku (wzrost o 81,6%).

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1425 mln zł, wobec 1438 mln zł w I połowie 2017 r. Z kolei wynik kwartalny sięgnął zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 782 mln zł (504 mln zł przed rokiem, +55,2% r/r).

ROEW I połowie 2018 roku zwrot z kapitałów własnych przypadający jednostce dominującej ukształtował się na poziomie 20,8%. Wskaźnik ROE był niższy o 1,2 p.p. od osiągniętego w analogicznym okresie poprzedniego roku. W samym II kwartale 2018 roku zwrot z kapitałów własnych przypadający jednostce dominującej ukształtował się na poziomie 22,3%, wobec 14,9%, co oznacza wzrost o 7,4 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

- Wysoka rentowność kapitałów własnych (ROE) to rezultat osiągnięty w trudnym okresie dla rynków finansowych, przy znacznym pogorszeniu koniunktury na GPW i spadku wyceny części akcyjnej naszego portfela inwestycyjnego – podkreślił Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU. – Tak dobry wynik był możliwy m.in. dzięki efektywnej polityce taryfowej i osiągniętej wysokiej rentowności głównych linii biznesowych. Wzrostowi sprzedaży towarzyszyła ścisła dyscyplina kosztowa. Wskaźnik kosztów administracyjnych dla PZU SA i PZU Życie w I półroczu 2018 roku spadł o 0,3 p.p. r/r, do 6,5% – dodał.

- Do wysokiego poziomu ROE kontrybuowała wysoka marża w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych. Po sezonowo słabszym I kwartale 2018 roku, w I półroczu marża zysku operacyjnego osiągnęła strategiczny poziom i wyniosła 20,2% – uzupełnił Roman Pałac.

Kapitał własnyNa koniec I półrocza tego roku skonsolidowane kapitały własne osiągnęły wartość 34 612 mln zł (o 7,8% mniej niż na koniec 2017 r.). Spadek w szczególności udziałów niekontrolujących, które w związku z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy przez Pekao kwoty 2074 mln zł (z czego 1659 mln zł dla akcjonariuszy niekontrolujących) oraz wpływem zastosowania MSSF9 spadły o 1629 mln zł i osiągnęły wartość 21 332 mln zł. Kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominującej zmalały o 1319 mln zł. Był to efekt podziału zysku przez PZU za 2017 rok w tym przeznaczenia na wypłatę dywidendy 2159 mln zł oraz wpływu zastosowania MSSF9.

Wypłacalność według Solvency IIWedług stanu na koniec I kw. 2018 r. wskaźnik wypłacalności (liczony według formuły standardowej Solvency II) wyniósł 227% i pozostał powyżej średniego wskaźnika wypłacalności dla grup ubezpieczeniowych w Europie.

- Pozycja kapitałowa Grupy PZU pozostaje silna. Pomimo wysokiej dywidendy z zysku za 2017 rok odbudowaliśmy wskaźnik wypłacalności SII o niemal 20 p.p. Było to możliwe dzięki zmniejszeniu kapitałochłonności naszego biznesu oraz dzięki temu, że w warunkach nasilającej się konkurencji na rynku nadal osiągamy dobre wyniki, które zasilają nasze kapitały – zaznaczył Tomasz Kulik.
Wynik techniczny w góręWśród rezultatów jednostkowych uwagę zwracają bardzo dobre wyniki techniczne obu głównych spółek grupy. Rentowność techniczna PZU SA uplasowała się na poziomie 754 mln zł (739 mln zł na koniec czerwca ub.r., +2,03% r/r), a w PZU Życie sięgnęła 779 mln zł (759 mln zł w I poł. 2017 r., +2,63% r/r). Sama grupa wśród czynników pozytywie wpływających na jej półroczny wynik wymieniła wzrost rentowności w ubezpieczeniach: korporacyjnych – wypadkowa rosnącej składki zarobionej i wzrostu szkodowości w „komunikacji” przy stałym poziomie kosztów administracyjnych oraz poprawie wskaźnika kosztów akwizycji, masowych – efekt wzrostu rentowności portfela polis komunikacyjnych, oraz grupowych i indywidualnie kontynuowanych – skutek poprawy szkodowości produktów ochronnych oraz zmian w grupie produktów indywidualnie kontynuowanych.

Duży wpływ PekaoNależy też dodać, że na porównywalność wyników rok do roku w sposób istotny wpłynęło włączenie Pekao do struktury Grupy PZU. Bank kontrybuował do wyniku operacyjnego segmentu bankowego kwotą 1277 mln zł w I półroczu 2018 r., względem 227 mln zł rok wcześniej. W samym II kwartale kontrybucja Pekao wyniosła 714 mln zł, wobec 227 mln zł przed rokiem.
***

*Dane Grupy wg MSSF, dane jednostkowe wg PSR.

**Wynik netto na działalności inwestycyjnej obejmuje przychody netto z inwestycji, wynik netto z realizacji instrumentów finansowych i inwestycji, zmianę wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych oraz zmianę netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.