Aktualności

Grupa PZU: Rekordowa składka, wysokie zyski

Ubiegły rok był udany dla Grupy PZU. Firma uzyskała rekordowy przypis składki, jej zysk uplasował się na najwyższym poziomie od 5 lat, a wielkość zwrotu na kapitale przekroczyła ambicje strategiczne.

- 2018 rok był bardzo dobrym rokiem dla PZU i kluczowym kamieniem milowym z punktu widzenia realizacji naszej strategii. Pobiliśmy nie tylko własne rekordy wyniku netto i sprzedaży, ale zrealizowaliśmy również wszystkie istotne cele, jakie stawialiśmy sobie na rok 2018 – powiedział  Paweł Surówka, prezes PZU SA. – Zysk dla jednostki dominującej wyniósł 3,2 mld zł, co implikuje 22,1% ROE, tj. poziom powyżej ambicji strategicznych na rok 2020. Ten ponadprzeciętny zwrot z kapitału to głównie zasługa stabilnej i lojalnej bazy klientów, wysokiej efektywności operacyjnej, atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty, dzięki którym jesteśmy w stanie utrzymywać wysoką i powtarzalną rentowność podstawowego biznesu ubezpieczeniowego – dodał.
Paweł Surówka podsumował też działania PZU w obszarze innowacji.- Za nami kolejny rok realizacji ambitnych celów strategicznych określonych w strategii #nowePZU, które pozwolą nam jeszcze bardziej zwiększyć jakość i częstotliwość kontaktów z klientami. W oparciu o cyfrowe innowacje stworzyliśmy spójne i integralne podejście do oferowanych przez nas produktów i usług. Zrealizowaliśmy takie projekty, jak platforma obsługowa mojePZU, pozwalająca na zakup produktów ubezpieczeniowych, zdrowotnych i inwestycyjnych oraz platforma do sprzedaży produktów inwestycyjnych inPZU. Wdrażamy rozwiązanie PZU GO, które zwiększa bezpieczeństwo na drodze i pozwala uratować ludzkie życie. Zwiększyliśmy efektywność obsługi klienta, wykorzystując elementy robotyki oraz technologii mobilnych. Stworzyliśmy przyjazne środowisko dla rozwoju innowacji. W 2018 roku zrealizowaliśmy 15 projektów pilotażowych w obszarach wykorzystania danych, cyfryzacji procesów, interakcji z klientem oraz przetestowaliśmy rozwiązania z zakresu telematyki. Jesteśmy przekonani, że taka charakterystyka naszej oferty będzie stanowiła o długoterminowej przewadze konkurencyjnej, w środowisku w którym coraz większe znaczenie odgrywają fintechy i start-upy – dodał.

SprzedażW 2018 roku Grupa PZU wypracowała przypis składki brutto na poziomie 23 470 mln zł (wg MSSF). To rekordowy wynik w historii firmy, wyższy o 2,7% niż w 2017 r. (22 847 mln zł). PZU SA zebrał (wg PSR) 13 003 mln zł składek brutto (12 433 mln zł, +4,58% r/r). Z kolei PZU Życie wypracowało składkę (wg PSR) na poziomie 8276 mln zł – o -3,35% niższym niż w 2017 r. (8563 mln zł). Grupa zawdzięczała wzrost sprzedaży głównie ubezpieczeniom komunikacyjnym oraz zawarciu kilku umów o wysokiej wartości jednostkowej i wyższej sprzedaży zagranicznej. Wzrosty te były częściowo kompensowane przez niższy przypis z indywidualnych ubezpieczeń na życie, głównie w związku z niższymi wpłatami na rachunki w produktach unit-linked w kanale bancassurance. Po uwzględnieniu udziału reasekuratorów i zmiany stanu rezerw składki, składka zarobiona netto wyniosła 22 350 mln zł i była wyższa o 4,7% od ubiegłorocznej (21 354 mln zł).
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe W 2018 r. PZU zebrał 3097 mln zł z majątkowych polis korporacyjnych (+13,1% r/r). Był to w głównej mierze efekt wzrostu składki z umów komunikacyjnych (+6,9% r/r) oferowanych firmom leasingowym, w ubezpieczeniach flot, zwiększenia sprzedaży w umowach od ognia i innych szkód oraz OC pozostałych wskutek zawarcia kilku umów o wysokiej wartości, rozwoju portfela ubezpieczeń podmiotów medycznych TUW PZUW oraz ryzyk finansowych, w tym pozyskania kilku umów o wysokiej wartości oraz wyższej składki pochodzącej z ubezpieczeń strat finansowych GAP.

Z kolei wynik sprzedażowy w segmencie masowym uplasował się na poziomie 10 401 mln zł (+3,3% r/r). Był to przede wszystkim efekt wzrostu wartości składki komunikacyjnej, z ubezpieczeń od ognia i innych szkód majątkowych, głównie w ubezpieczeniach mieszkań oraz MŚP przy zbliżonym poziomie sprzedaży ubezpieczeń rolnych. Znaczenie miało też zwiększenie przypisu w OC pozostałych (+5,6% r/r) oraz NNW i pozostałych (11,5% r/r), głównie ubezpieczeń assistance oraz wypadkowych.

- W 2018 roku Grupa PZU osiągnęła bardzo dobry poziom wskaźnika mieszanego (COR) dla ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych (COR) – 86,6% w Polsce. Wskaźnik ten uległ znacznej poprawie (-2,7 p.p. r/r), która była szczególnie widoczna w segmencie klienta detalicznego (3,4 p.p.). Przyczynił się do tego m. in. spadek częstości występowania szkód, zarówno w ubezpieczeniach komunikacyjnych, jak i w pozostałych. W konkurencyjnym otoczeniu rynkowym, wykorzystując i ciągle doskonaląc algorytmy wyceny ryzyka, będziemy nadal pracować nad jeszcze lepszym dopasowaniem cen ubezpieczeń do profilu klienta – podsumował Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU.

Ubezpieczenia na życie PZU Życie zebrał 6891 mln zł składek z ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych – o 0,5% więcej niż w roku poprzednim, głównie dzięki pozyskaniu kolejnych kontraktów w polisach zdrowotnych (nowi klienci w ubezpieczeniach ambulatoryjnych oraz sprzedaż polis lekowych). Na koniec roku zakład posiadał w portfelu ponad 1,8 mln aktywnych umów tego typu. Firma zaznacza, że jej przychody z umów grupowych ochronnych pozostawały pod presją zwiększonych odejść osób wskutek obniżenia wieku emerytalnego. Z kolei przypis w segmencie ubezpieczeń indywidualnych wyniósł 1346 mln zł (-19,1% r/r). Spadek ten był rezultatem niższych wpłat na rachunki UFK w umowach unit-linked ze składką jednorazową oferowanych w bancassurance.
- 2018 rok potwierdził mocną pozycję PZU Życie jako lidera w segmencie składki płaconej okresowo. Po III kwartałach 2018 roku udział PZU Życie w rynku ubezpieczeń ze składką okresową był najwyższy od 2010 roku i wyniósł 46%. Tak dobry wynik możliwy był dzięki utrzymaniu wysokiej atrakcyjności oferty produktowej, w tym coraz większej liczby dodatków, przy adekwatnej wycenie ryzyk. Marża wzrosła o 1,5 p.p. r/r, do 22,1%. Jednocześnie był to wynik wyższy od celu strategicznego na rok 2020, określonego na poziomie >20% – zaznaczył Roman Pałac, prezes PZU Życie
Zwrócił też uwagę na szybki rozwój biznesu zdrowotnego PZU, który według jego słów, jest „jednym z najszybciej rosnących segmentów Grupy PZU”. – Otworzyliśmy m.in. trzy nowe centra medyczne oraz na przełomie 2018/2019 sfinalizowaliśmy dwie transakcje przejęcia. Na koniec 2018 r. własna sieć placówek medycznych liczyła już ponad 60 podmiotów. Cały czas prowadziliśmy prace w zakresie rozwoju współpracy partnerskiej. Na koniec roku PZU Zdrowie współpracowało już z ponad 2100 placówkami w ponad 500 miastach w Polsce. Z punktu widzenia biznesu zanotowaliśmy wzrost aktywnych umów o 53% r/r, których liczba na koniec 2018 roku wyniosła 2,3 mln. Przełożyło się to na wzrost przychodów o 26% r/r, do 575 mln zł, przy jednoczesnym wzroście marży EBITDA o 0,6 p.p. do 8,8% – wyliczył Roman Pałac.
BankiW 2018 roku PZU zanotował zysk z działalności operacyjnej w biznesie bankowym (bez uwzględnienia amortyzacji wartości niematerialnych nabytych w transakcjach przejęcia banków) na poziomie 4036 mln zł, o 1597 mln zł wyższym od ubiegłorocznego. W ub. roku Pekao kontrybuował do zysku z działalności operacyjnej (bez uwzględnienia amortyzacji wartości niematerialnych nabytych w transakcji przejęcia banku) w segmencie „działalność bankowa” na poziomie 3047 mln zł, a Alior Bank na poziomie 989 mln zł.

Odszkodowania i świadczeniaWartość odszkodowań i świadczeń netto (z uwzględnieniem stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych) uplasowała się w 2018 r. na poziomie 14 563 mln zł (14 941 mln zł w 2017 r., -2,5% r/r). Zmniejszenie tego wskaźnika było w głównej mierze efektem niższego wyniku z działalności inwestycyjnej w większości portfeli produktów unit-linked wobec dodatnich, wysokich wyników osiągniętych w roku ubiegłym oraz mniejszych wpłat klientów na rachunki w indywidualnych umowach unit-linked w kanale bancassurance. Znaczenie miał też niższy poziom szkód powodowanych zjawiskami atmosferycznymi w ubezpieczeniach od ognia i innych szkód majątkowych.

Koszty Koszty akwizycji Grupy PZU wyniosły 3130 mln zł (+7,9% r/r). Wzrost tego rodzaju kosztów był rezultatem wyższej sprzedaży w segmencie klienta masowego i korporacyjnego w połączeniu ze zmianą kanałów sprzedaży. Z kolei koszty administracyjne ukształtowały się na poziomie 6609 mln zł (+23,4%). Ich wzrost to przede wszystkim efekt rozpoczęcia konsolidacji Pekao. Koszty administracyjne działalności bankowej wzrosły o 1246 mln zł, a w przypadku działalności ubezpieczeniowej w Polsce – jedynie o 5 mln zł. Zmiana wynikała głównie z wyższych kosztów osobowych będących odpowiedzią na widocznie narastające oznaki presji płacowej na rynku przy stale utrzymywanej dyscyplinie kosztowej w pozaosobowych obszarach działalności, zarówno bieżącej, jak i projektowej.

- W 2018 roku wskaźnik kosztów administracyjnych wyniósł 6,6%, co stanowi wynik lepszy o 0,2 p.p. w porównaniu do 2017 roku i jest bardzo bliski poziomu, który wyznaczyliśmy sobie jako strategiczny. Koszty administracyjne na poziomie grupy co prawda wzrosły, ale był to wynik konsolidacji banku Pekao przez większą część roku w 2017. Wyłączając działalność bankową, koszty  grupy spadły o blisko 1% r/r, co jest dobrym rezultatem zwłaszcza w zestawieniu ze wzrostem skali biznesu oraz presją na wynagrodzenia odczuwalną we wszystkich sektorach gospodarki – skomentował Tomasz Kulik.

Działalność inwestycyjna Wynik netto na działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem kosztów odsetkowych wyniósł 8584 mln zł, o 20,5% więcej. Wyższy wynik to przede wszystkim efekt rozpoczęcia konsolidacji Pekao. W 2018 r. wartość portfela lokat Grupy PZU z wyłączeniem wpływu działalności bankowej wynosiła 50 270 mln zł, wobec 46 164 mln zł na koniec 2017 r. (+8,9%).

ZyskSkonsolidowany zysk netto Grupy PZU wyniósł 5368 mln zł. Był to rezultat o 28,3% wyższy od odnotowanego w poprzednim roku (4185 mln zł). Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 3213 mln zł, wobec 2895 mln zł w 2017 r. (+11% r/r).

Kapitał własny, ROE i wypłacalność wg Solvency IISkonsolidowane kapitały własne na koniec 2018 r. osiągnęły wartość 37 407 mln zł (-0,4% r/r). Wartość udziałów niekontrolujących spadła w porównaniu z 2017 r. o 2,1%, do poziomu 22 482 mln zł. Z kolei zwrot z kapitałów własnych (ROE) przypadający właścicielom jednostki dominującej uplasował się na poziomie 22,1% i był o 1,1 p.p. wyższy niż rok wcześniej. Odnotowany poziom wskaźnika był poziomem wyższym niż zakładany w Strategii Grupy PZU na rok 2020 (minimum 22%). Wskaźnik wypłacalności liczony według formuły standardowej Solvency II wyniósł na koniec III kw. ub.r. 245% (+37,2 p.p. r/r) i pozostał powyżej średniego wskaźnika wypłacalności dla grup ubezpieczeniowych w Europie.

- Wskaźnik nie uwzględnia pomniejszenia o przewidywaną dywidendę, której wypłatę uprawdopodabniają dobre wyniki wypracowane w 2018 roku. Chcemy realizować obietnicę stabilnie rosnącej dywidendy złożoną naszym akcjonariuszom – zaznaczył Tomasz Kulik.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.