Aktualności

Grupa PZU: Prawie 6 mld zł zebranych składek

5,83 mld zł przypisu składki brutto, najwięcej w historii, 1,04 mld zł skonsolidowanego zysku netto, utrzymanie wysokiej rentowności w ubezpieczeniach majątkowych w Polsce pomimo doszacowania rezerw na poczet roszczeń o zadośćuczynienie – to najbardziej charakterystyczne elementy sprawozdania finansowego Grupy PZU za I kwartał obecnego roku.

- Jeszcze nigdy w historii Grupy PZU w pierwszym kwartale nie notowaliśmy tak wysokiego poziomu składki przypisanej. Co więcej, zysk netto Grupy PZU po raz kolejny przekroczył 1 mld zł i jest najwyższym skonsolidowanym wynikiem pierwszego kwartału w naszej historii. Te rezultaty są odzwierciedleniem rosnącej roli banków w wynikach Grupy, ale przede wszystkim solidnych fundamentów naszej działalności podstawowej – ponad połowa wyniku netto to zysk z działalności ubezpieczeniowej. Tak dobre wyniki dają podstawę do tego, aby się nimi dzielić z akcjonariuszami. – powiedział Paweł Surówka, prezes PZU SA.

- Dziś dotrzymujemy obietnicy i rekomendujemy wypłatę dywidendy w kwocie 2,5 zł na akcję. Równocześnie pamiętamy o naszym zobowiązaniu strategicznym, iż kwota dywidendy na akcje (DPS) powinna rosnąć z roku na rok w długim terminie. – dodał.

SkładkiPrzez pierwsze trzy miesiące tego roku zakład zebrał 5831 mln zł składek brutto, o 1,1% więcej niż rok wcześniej (5768 mln zł). Ubezpieczyciel poinformował o uzyskaniu wzrostu przypisu w sektorze komunikacyjnym (tak w segmencie masowym jak i korporacyjnym) oraz w spółkach zagranicznych (+60 mln zł r/r), gdzie przyrost był szczególnie widoczny w „komunikacji”. Po uwzględnieniu udziału reasekuratorów i zmiany stanu rezerw składki, składka zarobiona netto wyniosła 5458 mln zł (5072 mln zł, +7,6% r/r).

- Wzrost sprzedaży realizowany był przy utrzymaniu ścisłej dyscypliny kosztowej (wskaźnik kosztów administracyjnych segmentów ubezpieczeniowych w Polsce spadł o 0,8 p.p. r/r do 6,3%). W efekcie, nawet pomimo konieczności doszacowania rezerw na poczet roszczeń z tytułu zadośćuczynień, w związku z niedawnym wyrokiem Sądu Najwyższego, utrzymaliśmy dobrą rentowność głównych linii biznesowych zarówno w ubezpieczeniach majątkowych jak i na życie. – wskazał Tomasz Kulik, CFO PZU:
Z danych opublikowanych w sprawozdaniu wynika również, że PZU SA zebrał w I kw. tego roku 3769 mln zł składek brutto – o 70 mln zł więcej niż rok wcześniej (3696 mln zł). Z kolei przypis PZU Życie wyniósł 2079 mln zł – o 56 mln zł mniej niż rok wcześniej (2135 mln zł).* - W I kw. 2018 roku marża ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych wzrosła o 2,8 p.p. r/r do 16,6%. Jak co roku, pierwszy kwartał charakteryzuje się niższą rentownością, która jest wynikiem większej liczby zgonów i zachorowań w okresie zimowym. Kolejne kwartały powinny przyczyniać się do poprawy rentowności i dojścia do strategicznego poziomu 20% w skali roku. – powiedział Roman Pałac, prezes PZU Życie.

Wynik technicznyMajątkowe towarzystwo Grupy PZU uzyskało wynik techniczny na poziomie 395 mln zł. Jest to niewielkie pogorszenie w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku, kiedy to spółka legitymowała się WT na poziomie 397 mln zł. Sama Grupa PZU wymieniła zresztą spadek rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych, będący efektem doszacowania rezerw w ubezpieczeniach majątkowych na poczet roszczeń o zadośćuczynienia, jako jeden z czynników negatywnie wpływających na jej wyniki w pierwszych trzech miesiącach roku. Jednocześnie ubezpieczyciel zwrócił uwagę na wyższą rentowność w segmencie ubezpieczeń masowych i korporacyjnych pozakomunikacyjnych, głównie za sprawą lepszej rentowności portfela ubezpieczeń szkód spowodowanych żywiołami oraz pozostałych rzeczowych. Z kolei PZU Życie poprawił swój wynik techniczny z 295 mln zł na koniec marca ub.r. do 353 mln zł rok później. W jego przypadku zauważalny był wzrost rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych (o 2,8 p.p. r/r do 16,6%) dzięki niższej częstości szkód

ZyskSkonsolidowany zysk netto osiągnął poziom 1043 mln zł (1007 mln zł przed rokiem,+3,6% r/r). Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 640 mln zł (940 mln zł w I kw. 2017 r.). Według PZU różnica jest efektem spadków na GPW w I kwartale 2018 r. Drugim powodem było doszacowanie rezerw w ubezpieczeniach majątkowych na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za stany wegetatywne w związku z niedawnym wyrokiem Sądu Najwyższego.

Odszkodowania i  świadczeniaW I kw. 2018 roku odszkodowania i świadczenia netto (z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych) osiągnęły wartość 3626 mln zł (3710 mln zł na koniec marca ub.r.,-2,3% r/r). W ubezpieczeniach ochronnych niższy poziom świadczeń wynikał ze spadku częstości szkód.  Z kolei na wzrost odszkodowań i świadczeń netto (głównie w „komunikacji”) wpłynęło doszacowanie rezerwy na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za ból spowodowany stanem wegetatywnym osoby bliskiej poszkodowanej w wypadku.

InwestycjeUdziałem PZU był wyraźny skok kwartalnych dochodów z działalności inwestycyjnej. W porównaniu do I kw. ub.r. wzrosły one o prawie 800 mln zł (z 1679 mln zł do 2474 mln zł na koniec marca 2018 r.). PZU wyjaśnia, że osiągnięty rezultat był efektem wzrostu dochodów z lokat wygenerowanych na działalności bankowej w związku z rozpoczęciem konsolidacji Pekao oraz spadek wyniku z działalności inwestycyjnej z wyłączeniem działalności bankowej.

KosztyKwartalne koszty administracyjne ukształtowały się na poziomie 1615 mln zł (865 mln zł rok wcześniej). PZU wyjaśnia, że wzrost wynikał w głównej mierze z rozpoczęcia konsolidacji Pekao w czerwcu ub.r. Koszty administracyjne segmentu działalności bankowej wzrosły o 769 mln zł r/r, natomiast w ubezpieczeniowej spadły o 17 mln zł r/r. Według zakładu, zmiana ta wynikała z niższych kosztów działalności projektowej i bieżącej. Z kolei koszty akwizycji wzrosły o 57 mln zł r/r głównie w wyniku wyższych bezpośrednich kosztów akwizycji w segmencie klienta masowego i korporacyjnego będących konsekwencją rosnącego portfela oraz zmiany mix-u produktowego. Natomiast koszty odsetkowe wzrosły o 327 mln zł er/r do poziomu 499 mln zł. Wzrost dotyczył głównie odsetek od depozytów terminowych i bieżących na działalności bankowej oraz odsetek od wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych głównie w związku z emisją obligacji podporządkowanych przez PZU na kwotę 2250 mln zł (w czerwcu ub.r.).

Kapitał własnyNa dzień 31 marca 2018 roku skonsolidowane kapitały własne osiągnęły wartość 37.630 mln zł (+107,8% r/r). Wzrost skonsolidowanych kapitałów własnych dotyczył udziałów niekontrolujących, które głównie w związku z rozpoczęciem konsolidacji Pekao w I półroczu ub.r. osiągnęły wartość 22.753 mln zł. W stosunku do skonsolidowanych kapitałów własnych wg stanu na 31 grudnia 2017 roku kapitały wzrosły o 29 mln zł, a ich zmiana spowodowana była przez wynik netto wypracowany w I kwartale obecnego roku oraz ujęcie w kapitałach efektów implementacji MSSF9. Kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominującej wzrosły o 255 mln zł względem końca poprzedniego roku – efekt wyniku netto przypisanego jednostce dominującej wypracowanego w pierwszych trzech miesiącach tego roku częściowo skompensowany ujęciem w kapitałach efektów implementacji MSSF9.

ROEW pierwszym kwartale obecnego roku zwrot z kapitałów własnych przypadający jednostce dominującej ukształtował się na poziomie 17,6%. Wskaźnik ROE był niższy o 10,3 p.p. niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Wypłacalność wg Solvency IIWedług stanu na koniec grudnia 2017 roku wskaźnik wypłacalności (liczony wg formuły standardowej Solvency II) wyniósł 211% i pozostał powyżej średniego wskaźnika wypłacalności dla grup ubezpieczeniowych w Europie.

2,16 mld zł na dywidendęDzień przed publikacją raportu (15 maja) zarząd postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA wniosek w sprawie podziału zysku netto spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. We wniosku zawarto rekomendację wypłacenia dywidendy w wysokości niemal 2,16 mld zł, czyli 2,5 zł na jedną akcję. Ponadto zarząd PZU SA zaproponował, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 12 września a wypłata dywidendy nastąpiła 3 października.

***

*Dane jednostkowe spółek Grupy PZU  wg PSR
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.