Aktualności

Grupa PZU: Kolejny rekord sprzedaży

Przypis składki Grupy PZU za pierwszy kwartał i pierwszą połowę roku uplasował się na historycznym poziomie. Identyczna sytuacja miała miejsce w przypadku rezultatu sprzedażowego za 9 miesięcy.

- Przypis składki osiągnął rekordowe 17,3 mld zł, a zysk netto Grupy 3,9 mld zł. Jednocześnie w samym trzecim kwartale zysk netto dla jednostki dominującej przekroczył 1 mld zł. Jest to najlepszy rezultat w ciągu ostatnich 5 lat. Tegoroczne wyniki wyróżniają się przy tym wysoką jakością, co widoczne jest na poziomie wskaźników rentowności, przy ograniczonym wpływie wyniku inwestycyjnego – powiedział Paweł Surówka, prezes PZU SA.

- Od początku roku znacząco zwiększyliśmy liczbę interakcji z klientami, przede wszystkim w obszarze sprzedaży zdalnej. Zwiększyliśmy stopień automatyzacji procesów obsługowych w zakresie likwidacji szkód oraz uruchomiliśmy nowoczesną, intuicyjną i przyjazną dla użytkowników nową stronę internetową pzu.pl – dodał. Prezes przypomniał również, że w październiku zaczęła działać platforma internetowa inPZU.pl.

SprzedażPrzez 9 miesięcy 2018 r. Grupa PZU zebrała 17 258 mln zł składki brutto, o 1,9% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. (16 933 mln zł). Wzrost nastąpił głównie w obrębie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego (+148 mln zł r/r), ubezpieczeń od ognia i innych szkód majątkowych w segmencie klienta korporacyjnego (+118 mln zł r/r) oraz rozwoju sprzedaży w spółkach zagranicznych (+164 mln zł r/r). Wzrosty zostały częściowo skompensowane niższą składką w segmencie ubezpieczeń indywidualnych na życie (-189 mln zł), głównie w związku z niższymi wpłatami na rachunki w produktach unit-linked w kanale bancassurance.

Po uwzględnieniu udziału reasekuratorów i zmiany stanu rezerw składki składka zarobiona netto wyniosła 16 721 mln zł i była o 5,5% wyższa niż rok wcześniej (15 849 mln zł).

W samym III kwartale przypis brutto wzrósł z 5327 mln zł na koniec września ub.r. do 5377 mln zł (+0,9% r/r), natomiast składka zarobiona netto wzrosła z 5502 mln zł do 5667 mln zł (+3% r/r).

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe Sektor korporacyjny Dziewięciomiesięczny przypis w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych uplasował się na poziomie 2054 mln zł (1894 mln zł rok wcześniej, +8,4% r/r). Zakładowi udało się osiągnąć wyższą składkę z ubezpieczeń od ognia i innych szkód majątkowych oraz OC pozostałe w wyniku zawarcia kilku umów (w tym długoterminowych) o wysokiej wartości jednostkowej oraz rozwoju portfela ubezpieczeń podmiotów medycznych w TUW PZUW. Udziałem biznesu majątkowego był również wzrost sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych (+3,6% r/r) oferowanych firmom leasingowym oraz ubezpieczeń flot dzięki wyższej średniej składce przy jednoczesnym spadku liczby ubezpieczeń. Innym impulsem wzrostowym był rozwój portfela ubezpieczeń wskutek rozszerzenia współpracy PZUW z partnerami strategicznymi, kompensowany przez niższy poziom składki z kredytów i gwarancji ubezpieczeniowych.

Po 3 kwartałach segment ubezpieczeń korporacyjnych osiągnął 325 mln zł zysku na ubezpieczeniach (+87,9% r/r). Firma tłumaczy, że był to w głównej mierze efekt poprawy rentowności w portfelu wskutek spadku szkód „żywiołowych” i pozostałych szkód rzeczowych (znacznie mniej roszczeń o wysokiej wartości jednostkowej i szkód pogodowych) oraz AC.

Sektor masowyZ kolei w segmencie ubezpieczeń masowych przypis składki brutto wyniósł 7702 mln zł (7508 mln zł przed rokiem, +2,6% r/r) Według PZU poprawa była w głównej mierze zasługą wzrostu przypisu składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych (+2% r/r) oraz 2,1% wzrostu sprzedaży w ubezpieczeniach od ognia i innych szkód majątkowych, głównie w polisach mieszkaniowych oraz dla MSP. Zakład zastrzegł, że efekt ten był częściowo niwelowany przez niższą sprzedaż ubezpieczeń upraw i gospodarstw rolnych, będącej konsekwencją wysokiej konkurencyjności rynku. Innym impulsem był wyższy przypis składki w grupie ubezpieczeń OC pozostałych (+5,2% r/r) oraz NNW i pozostałych (+6,9% r/r), głównie ubezpieczeń choroby oraz świadczenia pomocy.

Zysk w segmencie ubezpieczeń wzrósł o 358 mln zł (+37,6%), o czym zadecydował głównie wzrost rentowności w ubezpieczeniach niekomunikacyjnych (niższy poziom szkód pogodowych) oraz AC, w nieznacznym stopniu niwelowane spadkiem wyniku w grupie ubezpieczeń OC ppm., będącego wynikiem doszacowania rezerwy na poczet roszczeń o zadośćuczynienie.

- W trzecim kwartale wskaźnik COR dla ubezpieczeń majątkowych wyniósł 84,3%. W perspektywie długoterminowej głównym czynnikiem wpływającym na dobre wyniki była adekwatna polityka taryfowa realizowana w warunkach konsekwentnej dyscypliny kosztowej. Dodatkowo, w trzecim kwartale br. istotne znaczenie miała niższa szkodowość i brak zdarzeń o charakterze jednorazowym w ubezpieczeniach majątkowych. W analogicznych okresach roku 2016 i 2017 miały miejsce wydarzenia związane z niekorzystnymi warunkami pogodowymi – skomentował Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU.

Ubezpieczenia na życie Umowy grupowe i indywidualnie kontynuowanePrzypis brutto z ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych na koniec września 2018 r. wyniósł 5163 mln zł. Był to rezultat o 0,3% większy od osiągniętego rok wcześniej (5145 mln zł). Według PZU wzrost ten udało się osiągnąć dzięki pozyskaniu kolejnych kontraktów w zdrowotnych „grupówkach” lub umowach kontynuowanych (nowi klienci w ubezpieczeniach ambulatoryjnych oraz sprzedaż wariantów produktu lekowego). Na koniec III kw. PZU Życie posiadał w portfelu ponad 1,7 mln aktywnych umów tego rodzaju. Wprowadzono również do oferty nową umowę dodatkową do ubezpieczeń kontynuowanych „PZU Uraz Ortopedyczny”, która spotkała się z bardzo dobrym odbiorem wśród klientów – 3 na 4 przystępujących do indywidualnej kontynuacji wybrało również tę opcję. Innym czynnikiem wzrostu była aktywna „dosprzedaż” innych polis dodatkowych w produktach indywidualnie kontynuowanych oraz podwyższanie sumy ubezpieczenia w czasie trwania umów. Jednocześnie przychody z produktów grupowych ochronnych pozostawały pod presją zwiększonych odejść z zakładów pracy osób w obniżonym ustawowo wieku emerytalnym.

Zysk z działalności operacyjnej w tym segmencie wzrósł z 1131 mln zł na koniec września ub.r. do 1155 mln zł rok później (+2,1% r/r). Zysk z działalności operacyjnej z wyłączeniem efektu konwersji umów długoterminowych na kontrakty odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P poprawił się r/r o 41 mln zł (+3,7% r/r), głównie na skutek stale rosnącego portfela oraz niższego niż przed rokiem wzrostu rezerw matematycznych w produktach kontynuowanych jako efekt dotychczasowych zmian zasad indeksacji oraz udziału „starych” i „nowych” kontynuacji zarówno wśród osób dochodzących, jak i pozostających w portfelu ubezpieczonych, a dodatkowo także niższego w bieżącym roku poziomu świadczeń w portfelu grupowych produktów ochronnych.

Umowy indywidualneW tym segmencie przypis brutto wyniósł 1007 mln zł (1196 mln zł przed rokiem, -15,8% r/r). Był to rezultat niższych wpłat na rachunki UFK w polisach unit-linked oferowanych w bancassurance. Jednocześnie działały takie pozytywne czynniki, jak stale rosnący poziom składki z produktów ochronnych, zarówno o charakterze kapitałowym, jak i terminowym, oferowanych w kanałach własnych (poziom ich sprzedaży przekracza poziom storn istniejącego portfela) wzrost portfela ubezpieczonych w produktach ochronnych w bancassurance.

Wynik operacyjny segmentu wzrósł o 1/1% r/r, do 160 mln zł (z 144 mln zł). Był to przede wszystkim efekt rosnącego wynagrodzenia z tytułu opłaty za zarządzanie oraz niższych kosztów akwizycji w unit-linkach. Na poprawę marży wyniku wpłynął ponadto wzrost udziału w przychodach segmentu produktów ochronnych o znacznie wyższej generowanej marży.

- W najważniejszym dla nas segmencie ubezpieczeń na życie obserwujemy wzrost udziałów rynkowych oraz wysoką rentowność prowadzonej działalności. Udział PZU Życie w rynku ubezpieczeń na życie ze składką okresową na koniec pierwszego półrocza br. osiągnął rekordowy poziom 46% – skomentował Roman Pałac, prezes PZU Życie. – W III kwartale obserwowaliśmy dalszą poprawę marży w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych. Po trudnym I kwartale, w którym ta marża wyniosła 16,6%, w kwartale II i III powróciliśmy do poziomów znacznie przekraczających 20 proc., tj. odpowiednio 23,7% i 26,1%. Do wzrostów przyczyniły się zarówno zmiany w konstrukcji produktów, jak i niższy poziom szkodowości. Sukcesywnie wprowadzamy nowe, atrakcyjne dodatki do ubezpieczeń grupowych i kontynuowanych, co pozwala docierać do nowych klientów na większą skalę. Dużą popularnością cieszą się również produkty zdrowotne Grupy PZU. Na koniec września mieliśmy już ponad 2,2 mln aktywnych umów zdrowotnych. Jest to wzrost o 45% w porównaniu do III kwartału 2017 r. – zaznaczył.

BankiPo 3 kwartałach 2018 r. w segmencie działalności bankowej zanotowano zysk z działalności operacyjnej (bez uwzględnienia amortyzacji wartości niematerialnych nabytych w transakcjach przejęcia banków) na poziomie 2814 mln zł (+1414 mln zł r/r) PZU podkreślił, że z uwagi na rozpoczęcie konsolidacji Pekao wszystkie pozycje w rachunku zysków i strat, jak i pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej w roku 2018 są znacząco wyższe niż 12 miesięcy wcześniej. W tym roku bank kontrybuował do zysku z działalności operacyjnej (bez uwzględnienia amortyzacji wartości niematerialnych nabytych w transakcji przejęcia Pekao) w segmencie „Działalność bankowa” na poziomie 2071 mln zł, a Alior Bank – na poziomie 743 mln zł.

Odszkodowania i świadczeniaPrzez 9 miesięcy tego roku Grupa PZU wypłaciła (z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych) 10 984 mln zł odszkodowań i świadczeń netto – o 2,4% mniej niż przed rokiem (11 252 mln zł). Zakład wyjaśnił, że obniżka tego wskaźnika była przede wszystkim efektem spadku w ubezpieczeniach na życie, wynikającego z ujemnego wyniku z działalności inwestycyjnej w większości portfeli unit-linked oraz niższych wpłat na rachunki w indywidualnych unit-linkach w bancassurance, a także spadku w ubezpieczeniach od ognia i innych szkód majątkowych, wynikającego z niższego poziomu szkód pogodowych.

Wzrost odszkodowań i świadczeń netto odnotowano z kolei w korporacyjnych i masowych ubezpieczeniach komunikacyjnych w związku z doszacowaniem rezerwy (w I kwartale 2018) na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za ból spowodowany stanem wegetatywnym osoby bliskiej poszkodowanej w wypadku. W III kwartale odszkodowania i świadczenia netto spadły z 4038 mln zł do 3639 mln zł, tj. (-9,9% r/r).

Koszty akwizycjiKoszty akwizycji wzrosły o 7,4% r/r, do 2300 mln zł (z 2142 mln zł). Wzrost ten był w szczególności rezultatem wyższych bezpośrednich kosztów akwizycji w segmencie klienta masowego i korporacyjnego, będących konsekwencją rosnącego portfela oraz zmiany miksu produktów i kanałów sprzedaży. W samym III kwartale koszty akwizycji wzrosły z 730 mln zł do 781 mln zł (+7% r/r).

Koszty administracyjneKoszty administracyjne PZU w działalności ubezpieczeniowej w Polsce ukształtowały się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego (+25 mln r/r). To głównie wynik wyższych kosztów osobowych będących efektem presji płacowej przy stale utrzymywanej dyscyplinie kosztowej w pozaosobowych obszarach działalności, zarówno bieżącej, jak i projektowej. W samym III kwartale koszty administracyjne ukształtowały się na poziomie 1593 mln zł (1592 mln zł rok wcześniej). Koszty administracyjne z uwzględnieniem banków sięgnęły 4935 mln zł, wobec 3628 mln zł przed rokiem. Wzrost wynikał w głównej mierze z rozpoczęcia konsolidacji Pekao (koszty administracyjne segmentu działalności bankowej wzrosły o 1295 mln zł).

Działalność inwestycyjnaWynik netto na działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem kosztów odsetkowych wzrósł o 30,8%, do 6486 mln zł (4958 mln zł). Wyższy wynik to w znacznej mierze efekt rozpoczęcia konsolidacji Pekao. Kwartalny wynik z zastrzeżeniem jak wyżej spadł z 2351 mln zł przed rokiem do 2222 mln zł (-5,5% r/r). Wyłączając wpływ działalności bankowej, wynik netto na działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem kosztów odsetkowych w III kwartale spadł z 528 mln zł do 372 mln zł (-29,5% r/r).

ZyskSkonsolidowany zysk netto Grupy PZU wzrósł z 2899 mln zł do 3902 mln zł, czyli o 34,6% r/r. Kwartalny zysk netto wyniósł 1544 mln zł (1194 mln zł, +29,3% r/r).

Kapitał własnyNa dzień 30 września 2018 r. skonsolidowane kapitały własne spadły z 36 344 mln zł do 36 012 mln zł (-0,9% r/r). Suma kapitałów i zobowiązań wzrosła do 320 117 mln zł (+0,8%) w porównaniu do wyniku z końca 2017 r. Wzrost dotyczył głównie salda innych zobowiązań (+1775 mln zł) i zobowiązań finansowych (+1741 mln zł).

ROEZwrot z kapitałów własnych (wskaźnik ROE) przypadający właścicielom jednostki dominującej wzrósł z 21,1% do 22,9%. – Taki zwrot z kapitału przewyższa ROE osiągane przez naszych lokalnych i zagranicznych konkurentów – zaznaczył Tomasz Kulik. W samym III kwartale zwrot z kapitałów własnych przypadający właścicielom jednostki dominującej wzrósł z 20,2% do 29,3%.

Wypłacalność według Solvency IIWedług stanu na koniec II kwartału wskaźnik wypłacalności (liczony wg formuły standardowej Solvency II) wyniósł 227% i pozostał powyżej średniego wskaźnika wypłacalności dla grup ubezpieczeniowych w Europie.
- Bardzo dobre wyniki oraz konsekwentną realizację strategii Grupy PZU doceniła międzynarodowa agencja ratingowa S&P Global Ratings, potwierdzając rating Grupy PZU na poziomie „A-” z perspektywą stabilną. Analitycy agencji zwrócili uwagę na bardzo silną pozycję PZU jako lidera rynku ubezpieczeń, o wyższej rentowności niż polscy i międzynarodowi konkurenci, oraz ocenili adekwatność kapitałową PZU na najwyższym możliwym poziomie „AAA” – podsumował Tomasz Kulik.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.