Aktualności

Finanse: Akcjonariusze PZU SA dzielą zysk i akcje

Dziś odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, podczas którego udziałowcy spółki podejmą decyzje m.in. w sprawie podziału zysków za ubiegły rok i splitu (podziału) akcji ubezpieczyciela. W obu punktach akcjonariusze zapewne zagłosują zgodnie z propozycją zarządu zakładu. Po niedawnym WZ PKO BP pojawiły się natomiast wątpliwości odnośnie do rozstrzygnięcia w kwestii zmian statutowych zaproponowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa, co skłoniło resort do odstąpienia od części proponowanych zmian.

Zgodnie z projektem uchwały, split akcji PZU SA miałby zostać dokonany poprzez obniżenie wartości nominalnej każdego pojedynczego udziału z 1 zł do 0,10 zł oraz zwiększenie liczby walorów składających się na kapitał zakładowy z 86 352,3 tys. sztuk do 863 523 tys. szt. Podział akcji następuje poprzez wymianę wszystkich akcji spółki w stosunku 1:10, a w związku z tym każda akcja o wartości nominalnej 1 zł zostaje wymieniona na 10 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł.

Zgłaszając projektu uchwały dotyczący splitu, spółka uzasadniła zamiar jego przeprowadzenia chęcią zwiększenia dostępności akcji dla inwestorów indywidualnych oraz dywersyfikacji akcjonariatu.
W porządku obrad znalazł się również punkt dotyczący wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014. Zgodnie z rekomendacją zarządu ubezpieczyciela projekt uchwały przewiduje, że z wynoszącego 2636,73 mln zł zysku PZU SA do udziałowców miałoby trafić 2590,57 mln zł (30 zł na akcję), 36,16 mln zł zostałoby przeniesione na kapitał zapasowy, a 10 mln zł – na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

MSP chciało zmian w statucie…Akcjonariusze będą głosować także w sprawie zgłoszonego przed trzema tygodniami wniosku Ministerstwa Skarbu Państwa (wiodącego akcjonariusza PZU SA), przewidującego dokonanie zmian w statucie spółki. MSP zaproponowało, aby w §26 ust. 2 statutu wprowadzić zapis mówiący o tym, że rada nadzorcza zakładu będzie samodzielnie podejmować decyzje o powołaniu i odwołaniu członków zarządu spółki, a nie na wniosek prezesa, jak to jest do tej pory. Resort skarbu chce też wykreślenia ust. 3 w/w paragrafu, zgodnie z którym prezes nowej kadencji powołany przed upływem bieżącej może wnioskować do RN o powołanie członków zarządu nowej kadencji przed upływem aktualnie trwającej. W §27 zmieniony miałby być ust. 1. Dotychczasowe kompetencje prezesa dotyczące wyznaczania zakresu odpowiedzialności członków zarządu mają stać się uprawnieniami rady. W ust. 3 MSP chce zmienić zapis dotyczący quorum przy podejmowaniu decyzji przez zarząd. Dotychczas zapadały one w obecności minimum połowy członków, wśród których obowiązkowo musiał być prezes. Projekt resortu znosi ten wymóg.

…ale po krytyce z części zrezygnowało Uzasadniając zgłoszony wniosek, MSP tłumaczyło, że zgłoszone przezeń propozycje mają na celu wzmocnienie pozycji rady nadzorczej w stosunku do zarządu, w szczególności uniezależnienie zmian w nim od wniosku prezesa. Jednak w mediach pojawiły się głośno wyrażane obawy, że przyjęcie zmian statutowych może skutkować „desantem politycznych spadochroniarzy” do zarządu. Co więcej, jak wskazywał „Puls Biznesu”*, akceptacja wniosku resortu dotyczącego zmiany §27 ust. 3 mogły umożliwić ministrowi skarbu ręczne sterowanie spółką. „PB” zwrócił też uwagę, że postulat MSP może jednak nie zostać zaakceptowany przez akcjonariuszy, gdyż podobny wniosek zgłoszony przez resort na odbywającym się 25 czerwca WZ PKO BP nie zyskał wymaganej większości głosów. Można przypuszczać, że samo ministerstwo obawia się powtórki na Zgromadzeniu ubezpieczyciela, gdyż 29 czerwca zgłosiło kolejny wniosek o uzupełnienie porządku obrad o zmiany statucie. Przedstawiony przez resort projekt uchwały różnił się od poprzedniego tym, że usunięto z niego propozycję zmiany §27 ust. 3. Ponadto MSP zgłosiło wniosek o split akcji (identyczny w brzmieniu, jak powyżej) oraz w sprawie przyjęcia przez PZU SA Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Pozostałe punkty porządku obrad ZWZ PZU SA dotyczą standardowych kwestii  głosowanych podczas każdego Zgromadzenia podsumowującego zakończony rok obrotowy, jak np. rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz sprawozdań z działalności zarządu i rady nadzorczej spółki.

*„Puls Biznesu” z 29 czerwca, Grzegorz Nawacki „Rada PKO BP bez maczety”:
http://pulsbiznesu.pb.pl/...
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.