Aktualności

Dwukrotny wzrost zysku Grupy PZU

Przypis składki większy o ponad dwa miliardy złotych, dwukrotny wzrost zysku netto i wyniku z działalności inwestycyjnej, bardzo znacząca poprawa rentowności technicznej w biznesie majątkowym – to najbardziej charakterystyczne osiągnięcia Grupy PZU w ciągu trzech kwartałów obecnego roku. - Grupa PZU dysponuje 300 mld zł aktywów, które wypracowały ponad 3 mld zł zysku netto po III kw. 2017 r., tj. niemal dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Tak wysoka dynamika to zasługa zarówno większej obecności grupy w sektorze bankowym, jak i poprawy rentowości w podstawowej działalności ubezpieczeniowej. Co ważne, pomimo wzrostu szkodowości w III kwartale, związanej głównie z silnymi nawałnicami i opadami deszczu, które nawiedziły nasz kraj, utrzymaliśmy rentowność we wszystkich kluczowych liniach biznesu – powiedział Paweł Surówka, prezes PZU SA. Sprzedaż Przypis składki brutto Grupy PZU za 9 miesięcy 2017 roku* wyniósł 16 933 mln zł – o 15,1% więcej niż rok wcześniej (14 706 mln zł). Firma tłumaczy, że w znacznej mierze był to efekt wyższej sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego (+1087 mln zł) i korporacyjnego (+300 mln zł), na skutek wzrostu średniej składki i liczby ubezpieczeń. O 346 mln zł wzrosła też składka w segmencie ubezpieczeń indywidualnych, głównie dzięki wyższej sprzedaży produktów unit-linked w kanale bankowym. Ponadto wzrost przypisu o 173 mln zł zanotowały spółki zagraniczne. Zysk Zysk netto Grupy PZU wielkości 3003 mln zł był niemal dwukrotnie wyższy (99,1%) od wyniku finansowego zanotowanego na dzień 30 września 2016 r., wynoszącego 1508 mln zł. Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych, takich jak efekt konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P, wyższy niż średnia z ostatnich 3 lat poziom szkód powodowanych zjawiskami atmosferycznymi (nawałnice) oraz w okresie porównywalnym wyższe niż średnia z poprzedzających 3 lat odszkodowania w ubezpieczeniach rolnych, wynik netto wzrósł o 83,3% względem ubiegłego roku. Zysk netto podmiotu dominującego wzrósł o 63,9% r/r, do poziomu 2146 mln zł (1309 mln zł na koniec 3 kwartałów ub.r.). Z kolei zysk operacyjny sięgnął 3896 mln zł, wobec 1960 mln zł w poprzednim roku (+98,8% r/r). Inwestycje Dziewięć miesięcy tego roku było bardzo udanym okresem dla grupy pod względem inwestycji. Wynik netto z działalności inwestycyjnej** uplasował się na poziomie 5833 mln zł – o 121,37% wyższym od ubiegłorocznego (2635 mln zł). Ten skok był w głównej mierze efektem wzrostu dochodów z lokat wygenerowanych na działalności bankowej w związku z rozpoczęciem konsolidacji Pekao, a także lepszego wyniku z działalności inwestycyjnej (wyłączając biznes bankowy). - Wyłączając wpływ działalności bankowej oraz po uwzględnieniu kosztów odsetkowych, wynik inwestycyjny po III kwartale wzrósł o 59% do 1615 mln zł, głównie ze względu na lepszy wynik na portfelach akcyjnych. Było to spowodowane m.in. poprawą koniunktury na GPW – indeks WIG po III kwartale wzrósł o 24,2%, wobec 1,3% w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ponadto wyniki rosły dzięki wysokomarżowemu zaangażowaniu w instrumenty rynku dłużnego, które pozyskaliśmy w ramach budowania portfela długu nieskarbowego – skomentował Tomasz Kulik, CFO PZU. Odszkodowania Od początku stycznia do końca września wartość netto odszkodowań i świadczeń oraz przyrostu rezerw Grupy PZU wyniosła 11 252 mln zł. Rok wcześniej wskaźnik ten sięgnął 9771 mln zł (+15,16% r/r). Zakład wyjaśnił, że do tej zmiany przyczyniły się: wzrost wartości odszkodowań i świadczeń komunikacyjnych (w obu segmentach), wyższy poziom odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniach szkód powodowanych żywiołami, wyższe szkody w OC ogólnej oraz ubezpieczeniach od ognia w wyniku zgłoszenia kilku roszczeń o wysokiej wartości jednostkowej. Inne istotne czynniki to zwiększenie rezerw dla indywidualnych umów unit-linked w bancassurance oraz w mniejszym stopniu tego samego rodzaju produktów oferowanych w sieci własnej (głównie PPE oraz IKE), a także widoczny w I kwartale w ubezpieczeniach ochronnych wzrost częstości zgonów potwierdzony przez statystyki GUS dla całej populacji (w II i III kwartale powrót do poziomów szkodowości z ub.r.). Znaczenie miał też niższy poziom szkodowości w masowych ubezpieczeniach pozostałych szkód rzeczowych, głównie dotowanych upraw rolnych. Koszty administracyjne i akwizycji Koszty administracyjne Grupy PZU na koniec września ukształtowały się na poziomie 3644 mln zł (1927 mln zł rok wcześniej, +89,1% r/r). Wzrost wynikał w głównej mierze z rozpoczęcia konsolidacji Pekao oraz połączenia Alior Bank z wydzieloną działalnością BPH. Koszty administracyjne segmentu bankowego wzrosły o 1661 mln zł. Jednocześnie w segmentach działalności ubezpieczeniowej spadły one o 9 mln zł r/r. Zakład wyjaśnił, że ta zmiana wynikała z wyższych kosztów w ubezpieczeniach bankowych będącymi efektem zmiany zasad rozliczeń z bankami w ramach umów bancassurance, kompensowanymi niższymi kosztami działalności projektowej. Z kolei koszty akwizycji wzrosły o 227 mln zł r/r. Wzrost ten był w szczególności rezultatem wyższej sprzedaży w segmencie klienta masowego i korporacyjnego. - Wskaźnik kosztów administracyjnych spółek ubezpieczeniowych Grupy PZU w Polsce uległ poprawie o 1,1 pp., osiągając na koniec września 2017 roku poziom 6,6%. Systematyczna poprawa to efekt zarówno zmian w obszarach kosztowych, jak i rosnącej kultury kosztowej całej organizacji, umożliwiający wykorzystanie efektów skali prowadzonej działalności w celu optymalizacji kosztów jednostkowych – wyjaśnił Tomasz Kulik. Ubezpieczenia majątkowe Trzy kwartały były udanym okresem również dla polskich towarzystw ubezpieczeniowych wchodzących w skład grupy. Zwłaszcza majątkowego PZU SA. Na dzień 30 września jego przypis składki brutto wyniósł 9241 mln zł – o 21,24% więcej niż rok wcześniej (7622 mln zł). Ubezpieczyciel zanotował bardzo znaczącą poprawę wyniku technicznego – z 333 mln zł po 9 miesiącach ub.r. do 849 mln zł rok później (+154,95% r/r). Zysk netto zakładu wyniósł 2149 mln zł (1 mld zł przed rokiem, +114,9% r/r), natomiast wynik netto z działalności inwestycyjnej sięgnął 1909 mln zł (1135 mln zł rok wcześniej, +68,19%). - Pomimo szkód spowodowanych przez nawałnice, gwałtowne burze i huragany, które wystąpiły w III kwartale 2017 roku, poprawiliśmy o 5,4 pp. wskaźnik mieszany dla całego segmentu ubezpieczeń majątkowych w Polsce. Osiągnięty po 9 miesiącach poziom 90,1% dla tego wskaźnika utrzymuje się powyżej naszych strategicznych ambicji. Wsparciem dla tak dobrego wyniku jest wysoki wolumen sprzedaży ubezpieczeń oraz silna dyscyplina kosztowa – powiedział Tomasz Kulik, CFO PZU. Ubezpieczenia na życie Z kolei dla PZU Życie były to nieco mniej udane kwartały niż dla spółki majątkowej. Przypis składki lidera polskiego działu I sięgnął 6370 mln zł – o 6,22% więcej niż rok wcześniej (5997 mln zł). Jego zysk netto wzrósł z 928 mln zł na koniec września ub.r. do 964 mln zł dwanaście miesięcy później (+3,88% r/r). Wynik techniczny zakładu wyniósł 1245 mln zł (1201 mln zł przed rokiem, +3,66% r/r), natomiast wynik netto z działalności inwestycyjnej sięgnął 1026 mln zł (628 mln zł rok wcześniej, +63,38%). - Po trudnym pierwszym kwartale, kiedy marża w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych spadła poniżej 14%, podjęliśmy szereg działań mających na celu ograniczenie spadków rentowności. Przy malejącej częstości zgonów osiągnęliśmy bardzo dobry rezultat już w II kwartale. Kontynuacja trendów i konsekwencja w naszych działaniach pozwoliły na dalszą poprawę wyników w III kw. i osiągnięcie 25,9% marży zysku. Dzięki temu już po 9 miesiącach rentowność w tym istotnym dla nas segmencie ubezpieczeń przekroczyła strategiczny poziom 20% – zaznaczył Roman Pałac, prezes PZU Życie. Kapitał własny Na dzień 30 września skonsolidowane kapitały własne osiągnęły wartość 35 930 mln zł wobec 16 268 mln zł rok wcześniej. Ten wzrost był związany ze zwiększeniem udziałów niekontrolujących, które głównie w związku z rozpoczęciem konsolidacji Pekao w I półroczu 2017 r. osiągnęły wartość 22 025 mln zł. Kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominującej wzrosły o 907 mln zł. To efekt podziału zysku za ub.r., w tym przeznaczenia na wypłatę dywidendy 1209 mln zł skompensowany wynikiem netto przypisanym jednostce dominującej wypracowanym po III kwartale 2017 r. ROEPo 9 miesiącach zwrot z kapitałów własnych przypadający jednostce dominującej ukształtował się na poziomie 21,3% (wskaźnik uroczniony). Wskaźnik ROE był wyższy o 7,5 pp. niż przed rokiem, głównie z uwagi poprawę wyników działalności ubezpieczeniowej oraz inwestycyjnej. Wypłacalność wg Solvency II Według stanu na koniec II kwartału, po finalizacji transakcji nabycia pakietu akcji Pekao, wskaźnik wypłacalności (liczony wg formuły standardowej Solvency II) wyniósł 247% i pozostał powyżej średniego wskaźnika wypłacalności dla grup ubezpieczeniowych w Europie. Rating 27 października 2017 roku amerykańska agencja ratingowa S&P Global Ratings podwyższyła perspektywę ratingową PZU z negatywnej do stabilnej. Jednocześnie rating siły finansowej i rating kredytowy PZU pozostał na poziomie A-. Jest to ocena o jeden stopień powyżej długoterminowego ratingu Polski w walucie zagranicznej i zgodnie z zasadami S&P jedna z najwyższych możliwych ocen dla polskiej spółki. - Podwyższenie perspektywy ratingowej PZU to dla nas bardzo ważna informacja. Ta decyzja kończy okres dwuletniej weryfikacji. Analitycy agencji pozytywnie ocenili wizję rozwoju PZU oraz wspólne działania zarządu, który konsekwentnie realizuje strategię Grupy PZU – dodał Paweł Surówka. *** *Dane Grupy PZU wg MSSF, dane jednostek wchodzących w jej skład wg PSR. **Wynik netto na działalności inwestycyjnej obejmuje przychody netto z inwestycji, wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji oraz zmianę netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej. Artur Makowiecki news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.